Urimelig forskjellsbehandling

Reagerer: Jurist Tor Waaler reagerer på at det er forskjellsbehandling mellom skipsfart og oppdrettsindustrien når det kommer til kloakk.  Foto: Johan Behrentz

Meiningar

I siste utgave av NYSS er havnesjefen i Stranda bekymret for kloakkutslippene fra ferger og fartøy i Storfjorden.
Denne bekymringen er jeg enig i.

Det som undrer meg er at de samme etater og de folkevalgte tilsynelatende er mindre bekymret for fiskekloakken fra oppdrettsanleggene.
Oppdrettsanlegget som Hofset Aqua ønsker plassert under Skafjellet skal produsere nesten 4000 tonn matfisk pr. år.
Det tilsvarer ca 4.000.000 laks på et relativt lite areal.
Fiskekloakken fra bare dette anlegget tilsvarer kloakken fra ca 50.000 mennesker.
Innholdet i denne fiskekloakken er temmelig lik den fra mennesker.

Det er en urimelig forskjellsbehandling ved behandlingen av saker om kloakk fra skipsfart og oppdrett.

Dette er sitat Miljødirektoratet i 2020:

Fiskeoppdrett er den største kilden til menneskeskapte utslipp av næringssalter og organiske partikler langs kysten.

I tillegg er rømming av oppdrettslaks med lus som smitter villaksen et enormt problem. Et problem som også oppdrettsnæringen selv uttaler og erkjenner.

Det er med denne kunnskap de sentrale myndigheter nå begrunner kravet om oppdrett i lukkede anlegg/havanlegg.

Skipsfart som ferger, Hurtigruta og cruisefartøy er pålagt kraftig reduksjon av forurensende klimagasser og må derfor over på batteri.
Industrianlegget Hofseth Aqua skal bygge under det rasfarlige Skafjellet er strømløst.
Anlegget må derfor drives med et stort og sterkt forurensende dieselaggregat som skal dure og gå hele døgnet hver dag.

Konsekvensene ved et ras fra Åkerneset er knapt vurdert.

Det er en urimelig forskjellsbehandling på forurensende skipsfart og oppdrett.

Hofset Aqua har søkt og fått godkjent et stort oppdrettsanlegg/industrianlegg på Urdaneset, men skal bygge oppdrettsanlegget 2 km lenger øst under Skafjellet. Stranda kommune sier ok/ja.
Dersom en vanlig mann/kvinne hadde søkt om oppføring av en enebolig på en tomt i Helsemvika, men startet byggingen på annen tomt 2 km lenger vest på Kjølås, så er det åpenbart hva som skjer. Stranda kommune sier nei.

Det er en urimelig forskjellsbehandling ved behandlingen av saker fra søkere med stor kapital og vanlige folk.

Hofset Aqua har fått reklamere for sine oppdrettsplaner i kommunestyremøte og i flere møter med politikere og administrasjon.
Undertegnede har i snart 1 år søkt å få et møte med ordføreren knyttet til aktuelle. Jeg har også i åpent brev til ordføreren i Sunnmøringen anført dette. Men pr. dato har jeg intet hørt. Dette til tross for uttalte flotte formuleringer om ønsket folkelig deltakelse.

Det er en urimelig forskjellsbehandling på mulighet til å bli hørt/lobby på de med stor kapital og vanlige folk.

Forvaltningsloven setter forbud mot usaklig og urimelig forskjellsbehandling.

I mine 36 år som som praktiserende jurist, hovedsakelig som advokat, er jeg er jeg mildt sagt overrasket over praktiseringen av denne forvaltningsloven her i Stranda kommune.

Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget kr. 1.230.000 til utarbeidelse av «Felles plan for sjøareala i Stranda, Sykkylven og Fjord»
Dette planarbeidet for hele Storfjorden er nå i godt i gang med økonomisk støtte fra de aktuelle tre kommuner.

Det var derfor en stor feil at Stranda kommune nå, før en slik plan foreligger, har sagt ja til Hofset Aqua sitt store industri/oppdrettsanlegg under Skafjellet.

Stranda formannskap og kommunestyre skal med det første behandle arealdelen i den nye kommuneplanen.
For å reparere tabben knyttet til Hofseth Aqua/Skafjellet, må kommunen derfor nå trekke ut sjøarealene til oppdrett Urdaneset og Skafjellet fra forslaget til ny arealplan. Dette inntil den nye interkommunale planen for Storfjorden foreligger.