Hvem styrer prioriteringer i Fylket?

Møre og Romsdal INP  Foto: Tarjei Engeset Ofstad / Sunnmørsposten

Meiningar

Som overskriften antyder så kan man begynne å lure. Fylkestinget har i vedtak i sak T-53/20 datert 16.06.20. prioritert eksportveien E 136 som den viktigste veien i fylket og skal ha 1. prioritet for utbedring.

«Fylkestinget føreset at vegprosjekt som er inne i gjeldande NTP blir gjennomført etter planen og ikkje treng prioriterast på nytt (E 39 Krabbefelt Ørskogfjellet, E 39 Lønset-Hjelset, E 136 Breivika-Lerstad, E 136 Stuguflåten-Raudstøl og E 136 Flatmark-Marstein).

Inkludert desse blir da våre prioriteringar:

a. E136 Eksportvegen Ålesund – Innlandet grense, i prioritert rekkefølgje: - Breivika-Lerstad - Stuguflåten-Raudstøl-Innlandet grense - Veblungsnes, ny vegløysing - Flatmark-Marstein - Hjelviktunnelen

b. E39 Årø – Hjelset. Lønset - Hjelset byggast snarast råd, Årø - Lønset planleggast og startast så snart som mogleg

c. Bypakke Ålesund (inkludert E136 Breivika – Lerstad) Bypakke Kristiansund (Bypakke del 1, Rensvik-Atlanten) Bypakke Molde (inkludert E 39 Bolsønes-Årø)

d. E 39 Volda-Furene

e. E 39 Bjerkeset-Astad

f. E 39 Breivika-Vegsund

g. Korridor RV 15 Strynefjellet med tilknyting til Geiranger (prosjektering)

h. RV 70 Bypakke Kristiansund del 2: Freifjordtunnelen-Rensvik (prosjektering)

i. RV 70 Meisingset-Ålvundfossen og Sunndalsøra-Oppdal (prosjektering, inkludert rassikring av Gråura)

Store prosjekt: i. E 39 Molde-Ålesund»

Ved å endre NTP slik at Møreaksen blir prioritert, så kan man spørre seg når den kommer den 1. prioriteten til fylkestinget (eksportveien).

Med dette vedtaket i bakhodet var det et tankekors å oppleve samferdselsministeren i pressekonferanse den 19. mars der det blir poengtert at man har gjort noe nytt, man har lyttet til fylkene sine representanter? Må si at jeg i min naivitet trodde at fylket sine representanter skal fremme det som Fylkestinget vil. Men så feil kan man ta..

Nå har Nye veier fått utvidet sin portefølje og så langt har man stort sett gode erfaringer med Nye veier. Men vi er fortsatt tilbake til overskriften hvem skal prioritere samferdselen i fylket? Nye veier skal gjennom sin portefølje foreta egne prioriteringer. Med andre ord man setter fylkeskommunen sine prioriteringer til side for at en bedrift skal prioritere samfunnets midler. Det er da oppdragsgiver (Staten) som setter prioriteringene ikke leverandøren.

Nå skal pådrivere for MA ha det, de har gjort et godt stykke arbeid, ikke minst det siste ved å omgå de prioriteringer de folkevalgte på fylkestinget gjorde. Slik det ser ut nå klart å få prioritert MA før de prioriteringen fylket gjorde. Fylkesstyret skal tross alt ha en helhetlig vurdering av hele fylkes behov.

Møre og Romsdal INP er av den mening at man skal følge de prioriteringer som fylkestinget gjorde og at fjordkryssingen må vike til fordel for eksportveien, i denne omgang. Når man har en forpliktende plan for arbeidet med eksportveien, kan man vurdere fjordkryssing på nytt.

Fjordkryssingen må skje i nær tilknytting til eksportveien, den må i størst mulig grad holdes utenom en by, derfor vil det være naturlig å iverksette Romsdalsaksen.

Personlig har jeg kommet halvveis inn i den andre tunellen opp til Strynefjellet og blitt møtt av en svart vegg av røyk, fra en brann. Heldigvis var dette en tunell over bakken. Hvordan en slik opplevelse blir om man møter dette og vet at man er flere hundre meter under overflaten? Noen ganger kan man ikke unngå tuneller. Men når det er mulig med løsninger som vil være i dagen er dette å foretrekke.

Bare det faktum at tunellen ligger i Møre-Trøndelag forkastningen, og anbefalinger er at den må tåle et jordskjelv på 5 så må man rett og slett forkaste Møreaksen.

Møre og Romsdal INP er av den mening at vi skal skrote en dyp undersjøisk tunell som er unødvendig når man kan krysse fjorden over sjøen.