Leserinnlegg:

Om NORCE sin rolle i villaks-forskning på Sunnmøre

Svarer Sve: NORCE kommer med svar til påstander fra Ole Jørgen Sve om deres rolle i villaks-forskning på Sunnmøre.  Foto: Norwegian Research Centre

Meiningar

Leder i Strandaelva Elveeigarlag, Ole Jørgen Sve, har den siste tiden debattert med Hofseth Aqua AS om plassering av et nytt oppdrettsanlegg ved Skafjellet i Storfjorden. I sitt siste innlegg (6. april) kommenterer han et forskningsprosjekt som Norwegian Research Centre (NORCE) for tiden utfører i samarbeid med Lakseelvene på Sunnmøre, der mye av forskningen finansieres av Hofseth Aqua. Sve skriver: «Norce vil tene penger, Hofseth vil få litt bedre samvit og aktelse utad, mens villaksen vil slite som før. Dette fordi desse prosjekta tar for lang tid, og vil ikkje føre til at vi får beskatte mellom anna oter. Når vi veit at oppdrett med lakselus og rømmingar står for dei største problema for villaks, er det rimelig vekkasta å leite med lupe for å kartlegge korleis vi kan få meir villaks og sjøørret på Sunnmøre.». Vi i NORCE vil i det følgende kommentere denne uttalelsen, og samtidig kort redegjøre for det nevnte prosjektet.

Forsker: Marius Kambestad er forsker hos Norwegian Research Centre.  Foto: Privat

Sammen med den frivillige organisasjonen Lakseelvene på Sunnmøre, leder NORCE et forskningsprosjekt vi har kalt «Mer laks og sjøørret på Sunnmøre». I løpet av prosjektperioden (2020-2026) skal vi studere en rekke faktorer som påvirker villfisk. Formålet er å finne ut hvordan det står til med laks og sjøørret i de mange vassdragene på Sunnmøre, hvorfor en del bestander sliter og hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen. Et viktig premiss er at vårt arbeid i størst mulig grad skal lede frem til konkrete råd og tiltaksplaner, og at rapportene ikke skal legges i en skuff uten å bli fulgt opp med faktiske tiltak.

Prosjektet finansieres i stor grad av Hofseth Aqua, men også fylkeskommunen og Statsforvalteren støtter prosjektet økonomisk. En samfinansiering med bidrag fra det offentlige, privat næringsliv og forskningsrådet er en vanlig modell for oss i NORCE, på lik linje med andre aktører i instituttsektoren.

Et grunnleggende prinsipp er at vår faglige integritet er uavhengig av hvem som er oppdragsgiver. Som forskningsinstitutt må vi stå fritt til å gi vår profesjonelle vurdering både skriftlig og muntlig, uavhengig av hvordan resultatene måtte påvirke våre oppdragsgivere.

I prosjektet «Mer laks og sjøørret på Sunnmøre» er det relevant, som Sve påpeker, at lakselus og rømming av oppdrettsfisk er store utfordringer for bestander av villaks og sjøørret. Dette faktum er på ingen måte underslått og er et sentralt tema i prosjektet, noe som vil bli formidlet i prosjektrapporter og i de årlige folkemøtene vi holder på Sunnmøre.

Men for å oppnå formålet med prosjektet må vi også se på andre påvirkningsfaktorer som fysiske inngrep i elver og bekker, predasjon fra oter, fiskesykdommer og vannkvalitet. Sve har rett i at det kan ta tid å bedre situasjonen for villfisken, men tidsperspektivet for tiltak kommer i stor grad an på hva som er hovedproblemet for den enkelte bestand. Om han har tid til å vente på våre årlige rapporter, tror vi Sve vil se at vårt arbeid ganske raskt vil bære frukter ved at elveeierlagene får informasjonen de trenger for en best mulig lokal bestandsforvaltning, at det utføres konkrete habitattiltak i elver og bekker og at vi får ny kunnskap om oterens rolle. Studier er også i gang for å se på effekter og tiltak knyttet til lakselus. God og uavhengig forskning er etter vårt syn en forutsetning for å finne de beste løsningene for å bedre tilstanden i hver enkelt fiskebestand, noe vi gjentatte ganger har vist i praksis gjennom vår forskning i elver i andre deler av Norge (se for eksempel vår Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø).