Kommunestyrerepresentantane Frank Sve, Roger Horremsbakk og Ole Jørgen Sve, klagar saka ang nytt garasjebygg til brannbilene i Geiranger inn for Statsforvaltaren.

Bygget som er planlagt i Geiranger til svimlende 67 millionar kroner er blitt til ulovleg på fleire områder, og saka må til ny behandling.

Manglande budsjettvedtak

Kommunestyret driv etter vedtekne årsbudsjett og vedteken fireårs økonomiplan. Skal noko planleggjast eller gjennomførast utover dette, må det gjerast lovleg budsjettendringsvedtak. Ang ny brannstasjon i Geiranger er dette ikkje gjennomført, og det står kun 27,5 mill kr i gjeldande budsjett og økonomiplanoeriode. Veg, vatn, kloakk, parkering og anna infrastruktur er ikkje finansiert overhode, og er også bekrefta av teknisk sjef i saksutgreiinga i saka til kommunestyret. Dersom anbod for infrastruktur er lyst ut, er dette gjort utan nødvendige budsjettvedtak.

Manglande refusjonsplan og vedtak

Fyrste saka ny teknisk sjef Lied hadde i Stranda kommune, var saka ang manglande plan og vedtak etter paragraf 18-8 i plan og bygningslova ang utbygginga i Svemorka.

Dette jamf manglande oppfølging av plan og bygningslova paragraf 18-8. Her mista Stranda kommune retten til å kunne krevje refusjon og tapte fleire titals millionar kroner. Det same har skjedd i denne saka, der teknisk sjef bekrefta overfor Nyss at bru, veg, vatn, kloakk og anna teknisk anlegg løyser ut eit leilighetsbygget, einebustader og ambulansedelen i branngarasja. Her finnast heller ikkje verken plan eller vedtak etter 18-8 i plan og bygningslova, og kommunen må såleis dekke heile herligheta sjølve. Kva lovverk kommunen kan vise til for ei subsidiering av ikkje kommunale oppgåver med bruk av investeringsbudsjett og VAR området, eksisterer sjølvsagt ikkje.

Slike kostnadar skal etter gjeldande økonomiforskrift førast i driftsbudsjettet, som alle veit er tomt i Stranda kommune.

Stranda kommune ved fleirtalet SP og co har kutta ca 15 million kr i pleie og omsorg og eldreomsorg, og kostnadane med dette prosjektet fører sjølvsagt til nye kutt.

Feil bruk av nedskrivingstid

Underteikna stilte også spørsmål til Rådmannen ang kva løypelengde på lån som var beregna. Svaret var 50 år svar Einar Lied. Etter gjeldande forskrift for kommunar og fylkeskommunar er nedskrivingstida for alt innan vatn, avløp, bru, veg, parkeringsareal osv 40 år.

Dette burde jammen teknisksjef vite, då dette er godt fundamentert i VAR området.

Det er ein betydeleg del i prosjektet som høyrer til dette området. I tillegg er det også betydeleg med spesielt inventar i ein slik brannstasjon og kostnadane til dette skal kostnadsførast på 10 år jamf forskrifta. Dette betyr at kostnadsanslagene for prosjektet ikkje er 50 år, og er betydeleg «sminka» . Belastnings pr år er vesentleg høgare enn framført til kommunestyret og sannsynlegvis også gjeldande leigekontrakt til Helse Møre og Romsdal. Desse forholda dannar grunnlag for at vedtaket i saka ikkje er lovleg, og må opphevast.

Forskrift om budsjett og økonomiplan for kommuner og fylkeskommuner er ikkje gjennomført i denne sak.

Fleirtalet med SP og co i Stranda kommune gjer stort sett som dei ynskjer. Derimot når så store beløp som 67 mill kr, som sikkert blir både 70-80 millionar kr etter kvart på grunn av svimlande prisstigningar skal nyttast, må dette skje på rett måte.

Konsekvensvurdering for ny småskule og sjukeheim på Stranda

Det er heller ikkje teke ei nødvendig konsekvensutgreiing for korleis dette prosjektet vil kunne påverke muligheita til Stranda kommune for bygging av ny skule og sjukeheim på Stranda.

Beløpet som et stipulert for nokre garasjer for brannbil i Geiranger på 67 millionar kroner, er omlag beløpet som kommunen trenger som egenfinansiering av ny sjukeheim på Stranda.

I tillegg kjem betydelige kostnadar for ny småskule på Stranda som også er heilt nødvendig å bygge.

Rådmannen er pålagt å leggje fram konsekvensane for drifta og korleis dette skal forsvarleg følgjast opp økonomisk i budsjett og økonomiplanar.

Dette er overhode heller ikkje gjort.

Alle veit at Stranda kommune ikkje har økonomi til dette.

Saka blir også sendt til kommunerevisjon for gjennomgang der.