Eg har med interesse fulgt med på kva politikarar i Stranda meiner om mi rolle som offentleg tilsett. No sist vart det kommentarar, frå politikarar i kommunestyremøtet onsdag 14.06.2023 om meg og kva eg kan seie, eller ikkje seie offentleg.

Eg legg merke til at nokre av politikarane er bastante på at eg ikkje kan ytre meg i den offentlege debatten. Eg vil ikkje påstå ting, men legg ved utdrag av kva vurderingar “Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement” gjorde rundt det i 2015:

Offentlige ansattes ytringsfrihet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til brev av 12. august 2015 fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen vedrørende offentlig ansattes ytringsfrihet.

Den alminnelige ytringsfriheten, som fremgår av Grunnloven § 100, ble styrket ved grunnlovsendringen i 2004. "Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver", jf Grunnloven § 100

Etter kommisjonens oppfatning kan offentlig ansatte måtte tåle ytterligere begrensninger i ytringsfriheten av hensyn til det demokratiske systems legitimitet og funksjon.

Denne begrensningen må imidlertid avveies mot hensynet til en best mulig informert offentlig debatt." Hvor grensen for arbeidstakeres ytringsfrihet går i forhold til lojalitetsplikten overfor virksomheten eller arbeidsgiveren, må vurderes helt konkret.

Det skal legges til grunn at bare ytringer som påviselig unødvendig skader arbeidsgiveren, som arbeidsgiver, kan ansees som illojale.

For de som arbeider for et politisk sekretariat legger man til grunn at jo nærmere man sitter den politiske ledelsen, jo større grad av forsiktighet må det kreves. For de som har rent faglige oppgaver bør det foreligge: "... både rett og plikt til å redegjøre for problemer, utfordringer og mulige løsninger på sitt fagfelt.

Det kan ikke trekkes skarpe grenser for ansattes ytringsfrihet i arbeidsforhold, og det må utøves en betydelig grad av skjønn, hvor bl.a. de hensyn som vi har nevnt innledningsvis; retten til frie ytringer og fri meningsdannelse, allmennhetens opplysning og den offentlige diskurs er vesentlige elementer, men hvor også hensynet til arbeidsgiverens legitime interesser må veie med. Når utgangspunktet er at "... bare ytringer som påviselig unødvendig skader arbeidsgiveren, som arbeidsgiver, kan anses som illojale", jf. stortingsmeldingen side 100 andre spalte, legges terskelen for å overtre ytringsfrihetens grenser høyt.

Kjelde: https://www.sivilombudet.no/wp-content/uploads/2016/01/940-5.pdf.

Alt etter Offentlige ansattes ytringsfrihet…. er sitat, uthevingane er mine.

Elles vil eg anbefale å lese denne brosjyra: Ytringsfrihet for kommunalt ansatte - (Norges institusjon for menneskerettigheter 2022).