Barn lærer lett. Særleg er dei lærenæme når det gjeld språk. Språket frå barnealderen pregar også språket som vaksen. Både heimen og barnehagen viktige språksmier.

Det er viktig å lese for barn, både i barnehagen og i heimen. Det stimulerer også deira eiga leseinteresse. Dette er ei god og viktig førebuing til både utdanning og etter kvart til arbeidslivet. Her i distriktet er det opplagt at det lokale talemålet og nynorsk  må dominere i barnehagen. Stranda mållag har ei bokkasse med nynorske barnebøker som går på omgang mellom barnehagane i kommunen. Det er inntrykket vårt at denne er populær og blir brukt.

Dei største og viktigaste språkbrukarane er kommunane. Difor er Stranda kommune overmåte eit viktig språkleg førebilete. Kommunane har eit særleg ansvar for språket, og med den nye språklova er pliktene forsterka. Også andre lover legg føringar for kommunane sin praksis.

Gjennom opplæringslova og barnehagelova har både skulen og barnehagen gjensidig plikt til samarbeid om overgang frå barnehage til skule. Barn skal så langt råd er sikrast ein god og trygg overgang. Det er kommunane som har hovudansvaret for at dette fungerer. Det skal utarbeidast ein plan for overgangen frå barnehage til skule og fritidsordning.

Anders Folkestad. Foto: Rita Svorkås

Ei undersøking Noregs mållag har gjort, viser at fleire kommunar i Møre og Romsdal tar for lett på dette ansvaret. Det gjeld også Stranda kommune. Etter det ein kan sjå manglar både planar og vektlegging av nynorsk. Her er det klare rom for forbetringar. Stranda kommune må på offensiven!

Språk og språkmeistring er overmåte viktig for ein trygg og god overgang mellom barnehage og skule. Merkeleg nok er dette lite påakta i lovverket. Langt på veg er det opp til kvar einskild barnehage å ivareta språktreninga. Difor trengst det retningsliner som sikrar at barnehagebarn i nynorskområde får trening i bruk av dialekt og nynorsk.

I påvente av slike retningsliner må kommunen ta eit sjølvstendig ansvar for å sikre at den lovfesta ansvaret for «trygg og god overgang» også gjeld språket. Administrasjonsspråket i barnehagane må vere det same som i kommunen og i skulane. Barnehagen er ein viktig språksmie, og kan vere avgjerande for framtidig språkkompetanse.