God leiing er avgjerande for at skular og barnehagar skal kunne gi barn og elevar den sosiale og faglege utviklinga dei fortenar. Det er derfor bekymringsfullt at stadig færre vil ta på seg ein av landets viktigaste leiarjobbar.

God leiing handlar om å skape gode refleksjonar rundt våre felles verdiar. Dette er eit viktig utgangspunkt for å skape eit sosialt fellesskap som grunnlag for sosial og fagleg læring. Skulen og barnehagen sitt fellesskap skal også inkludere barn, unge og føresette si stemme. Ansvaret for å bygge dette fellesskapet kviler til sjuande og sist på skulen og barnehagen si leiing.

Å leie ein kunnskapsorganisasjon kan vere svært utfordrande. Samtidig er det også svært givande dersom ein har handlingsrom og ressursar til å prioritere utvikling og nytenkning. Skuleeigar må sikre ei ramme som medfører at den enkelte barnehage- og skuleleiar har ressursar til eit støtteapparat som kan ta hand om alle dei aukande forvaltningsmessige oppgåvene som blir lagt på leiinga sitt bord. Det er dette støtteapparatet mange leiarar opplever at dei manglar. Dei opplever at forvaltningsarbeid sluker tid frå det pedagogiske utviklingsarbeidet – og at dette verkar demotiverande.

En undersøking gjennomført av OsloMet på vegne av Skolelederforbundet viste at berre 3 av 10 mellomleiarar i skulen ser for seg å bli rektor. Mange av respondentane i undersøkinga ser også for seg at dei vil slutte i leiarstillingane sine. Arbeidspress og mangel på støtte blir framheva som hovudårsakene til dette.

Gode rammer og gode skule- og barnehageigarar er ein viktig nøkkel for at vi leiarar skal kunne leie våre verksemder. Samtidig er leiaren sine løns- og arbeidsvilkår også eit viktig element. Lønnsutviklinga for den enkelte leiar må stå i relasjon til dei oppgåver og det ansvar vi leiarar har. Vi ser at stadig fleire leiarar står i ein situasjon der det er svært liten avstand i lønn til dei medarbeidarane dei er sett til å leie. I nokre tilfelle tener faktisk tilsette meir enn sin nærmaste leiar. Vi ser at fleire oppgåver stadig blir lagt på leiaren sine skuldrar utan at løna aukar tilsvarande.

Det er ikkje tvil om at vi kjem til å ha færre gode leiarar i framtida dersom lønns- og arbeidsvilkåra ikkje blir betra. I tillegg til lønn er det å gi leiarar moglegheit til å utvikle seg gjennom etter- og vidareutdanning eit viktig tiltak for å rekruttere og behalde leiarar. Det er kommunane, fylkeskommunane og staten sitt ansvar at leiarar i barnehage og skule har konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår som verkar tilstrekkeleg rekrutterande. Det har dei ikkje klart.

No må politikarar på nasjonalt nivå vere seg sitt ansvar bevisst, og sette leiarane sine arbeidsvilkår på dagsorden. Viss ikkje kan vi kome i ei rekrutterings-krise der vi snart står utan tilstrekkeleg mange kompetente og motiverte leiarar i skule- og barnehage.