Det kan verke som berre Frank Sve bryr seg om innbyggjarane i Stranda, medan alle andre oppfører seg greinalaust. Sve står sjølvsagt fritt til å meine kva han vil, akkurat som eg kan gjere det. Trur bestemt vi har eit felles mål om at Stranda kommune skal yte gode omsorgstenester. At alt skal bli som det har vore, og at ein ny sjukeheim med fleire sjukeheimsplassar er det som absolutt skal til for å løyse framtidas utfordringar, er eg derimot ikkje så sikker på.

At det no går litt fort i svingane er ikkje Sve åleine om å meine. Eg er av den oppfatning at dei budsjetterte kutta i omsorgssektoren for 2022 neppe er realistiske å oppnå. Målet må vere at vi ved hjelp av å tenkje nytt, ta i bruk nye hjelpemidlar og utnytte ressursane betre, skal greie å redusere omsorgsbudsjettet vårt. Og brukarane skal sjølvsagt få dei tenestene som er til beste for dem! Dessverre har det gått litt for treigt å få i gong prosessen. Noko av grunnen får Covid19 ta! No er vi på hæla, og kommunikasjonen med brukarar, pårørande og innbyggjarane er ikkje god nok. Kritikken som har kome etter eit møte på Solbakken ei tid tilbake, er det god grunn til. Det var eit feilskjær.

Skal vi lukkast må vi løfte i flokk. Vi må ha med oss dei tilsette, politikarane, brukarane og resten av befolkninga. Ikkje alle tiltak vil vere like populære. Ei krevjande øving!

No kan det opplevast som det går over stokk og stein! Kvifor?

Når kommunen set saman eit budsjett, skal det gå i balanse. Når rådmannens framlegg til budsjett for 2022 vart lagt fram for formannskapet, var ikkje naudsynt balanse oppnådd, og det vart jobba hardt siste vekene før jul for å kome i mål. Politikarane var i stor grad skeptisk til dei store kutta innaføre omsorgssektoren. Ingen greidde å kome med noko betre forslag, og formannskapet la fram eit einstemmig forslag for kommunestyret, inklusiv Fremskrittspartiets to medlemar sine stemmer! Budsjettet vart vedteke i kommunestyret med stort fleirtal. Dei som stemte mot hadde ingen alternativ. Eg vel å sjå bort frå Fremskrittspartiets alternative budsjett, som i mine augo må sjåast på som useriøst, og det vart heller ei diskutert.

No gjeld det om å få skuta til å gli i vatnet. Litt vind i segla og friskt mannskap så skal vi klare eit år der inntekter og utgifter balanserer.

Det er lett å kritisere. Frank Sve sit i kommunestyret. Vår oppgåve der er å jobbe til beste for innbyggjarane. Å kritisere og harselere med dei ein skal samarbeide med er ikkje svaret. Vi andre kan ikkje trylle fram millionane! Hadde vi fjerna eigedomsskatten hadde 15 millionar til måtte plukkast opp av sekken.

Det er ikkje berre Sve som ynskjer det beste for dei som treng det mest! Det gjer vi andre også, og framtidas omsorgstenester skal framleis bli gode. Ikkje på grunn av, men på tross av innspela til stortingsrepresentanten!