Venleg helsing barnehagelærarar, fagarbeidarar og pedagogisk medarbeidarar frå Ikornnes FUS barnehage.

14. mars arrangerast Barnehagedagen 2023. Dagen markerast årleg over heile landet for å synleggjere kvaliteten i arbeidet som utøvast i barnehagane. I år er temaet «Liten og stor». Årets markering setter søkelyset på betydninga av nok tilsette gjennom heile barnehagedagen.

Å ha nok tilsette til stades saman med barna er den viktigaste garantien for at barnehagen opplevast som eit trygt og samtidig utfordrande stad å vere. I Hurdalsplattformen (2021–2025) står det at regjeringa vil «Forbetre bemanningsnorma slik at ho sikrar barna nok tilsette.» Fleire tilsette i barnehagen vil bidra til at kvart enkelt barn blir sett og følgt opp på ein god måte. For å vise til eit eksempel så er bemanningsnorma på ei småbarnsavdeling (0-3år) 1 tilsett på 3 barn, og på ei storbarnavdeling 1 tilsett på 6 barn. Arbeidstida for mange av oss som jobbar i barnehagen er 7,5 timer (betalt pause fordi vi må vere tilgjengeleg heile tida.) og dei fleste barnehagar har ei opningstid frå kl 06.45 - 16.30. Det vil seie at dei fleste barnehagar har ei opningstid på rundt 10 timar om dagen. Dette førar då til at gjennomsnittstida ei avdeling er fullt bemanna er ca. 2-3 timer pr. dag. I tillegg veit vi at barna ofte har lengre dagar enn dei tilsette.

Rammeplanen for barnehagar vektlegg betydninga av tilstadeverande tilsette som ser kvart enkelt barn. Der står det blant anna: «I barnehagen skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte dei har behov for.» Barn treng tilsette som kan sjå dei, lytte til dei, leike med dei og trøyste ved behov. Og med fleire tilsette i barnehagen gjennom heile dagen hadde barna hatt eit kvalitativt tilbod i heile opningstida til barnehagen. I dag føler mange tilsette at dei ikkje strekk til og at ansvaret og krava er urealistiske i forhald til rammene. Vi håpar at dette kan vere ein appell til styringsmaktene om å ta barnehagane på alvor, det er liten politisk vilje for å endre rammene. Det blir opplevd som at ein ikkje vil prioritere dei kommande generasjonane. Barnehagen er fyrste steg i utdanningsløpet og det er der grunnmuren blir lagt. Er ikkje grunnmuren stødig vil heller ikkje huset stå støtt. Tidleg innsats med fleire hender og kompetente tilsette i barnehagen gjennom hele opningstida er den viktigaste førebygginga ein kan gjere for å redusere tiltak vidare i utdanningsløpet. Barna er framtida og verdt å satse på.