Hvis noe endres i lov eller forskrift, så må det jo være for å oppnå noe bedre eller spare penger, men regjeringens forslag til endring i opplæringsloven når det gjelder opplæringskontorene, gjør det virkelig ikke!

«Forslaget inneber at opplæringskontor blir regulert som samarbeidsorgan for lærebedrifter og ikkje som lærebedrift. Opplæringskontora vil derfor ikkje få lærlingtilskot direkte frå fylkeskommunen, men godkjende lærebedrifter kan kjøpe ulike former for bistand og administrative tenester frå opplæringskontor, så lenge dette ikkje er i strid med lova. Forslaget endrar ikkje dei samla utgiftene fylkeskommunane har knytt til dei som som har læretid i bedrift"

Dette setter hele opplæringskontor ordningen i fare!

En ser altså for seg her at 340 opplæringskontorer, med 1000 ansatte, skal bli konsulentselskaper og tegne kontrakter med 24000 lærebedrifter, og sende disse fakturaer istedenfor å overføre andel av tilskudd. Det betyr starten på slutten på en ordning som har fungert i 35 år, som er ønsket av næringslivet og ikke koster det offentlige et rødt øre ekstra! Tvert imot!

Taperne blir færre læreplasser og dårligere oppfølging av lærlinger.

Forskningen er entydig; Ordningen med opplæringskontor fungerer. Den gir flere læreplasser, flere lærekandidater, mer voksenopplæring i bedrift og bedre gjennomføring.

Når en ikke vil spare et rødt øre ved denne endringen, hvorfor?

Det offentlige vil få dramatisk økte kostnader ved at fylkeskommunene skal uføre opplæringskontorenes jobb. Rekrutteringen til yrkesfag vil bli dårligere, hvis ikke opplæringskontorene kan jobbe med det. Det vil gå tapt en masse spisskompetanse på yrkesfag generelt, veiledning og oppfølging i bedrift.

En rekke oppgaver lærebedriftene og skolene er avhengige av i dag vil ikke bli utført av noen parter, og det samfunnsoppdraget Opplæringskontorene påtar seg på vegne av bedriftene vil i mye mindre grad bli gjennomførbart.

Den store majoriteten av lærebedrifter i Norge er små bedrifter. Disse bedriftene og svært mange større bedrifter er helt avhengige av opplæringskontor for å kunne ta inn og følge opp lærlinger slik man gjør i dag. Antall læreplasser vil avta dramatisk.

Opplæringskontorene i Norge er opprett av lærebedriftene og for lærebedriftene. Den norske modellen med opplæringskontor fungerer meget godt. Over 80% av lærekontraktene i Norge er med et opplæringskontor på laget.

Opplæringskontorene er en anerkjent og meget viktig aktør i den norske fag og yrkesopplæringen, men nå foreslår regjeringen indirekte å legge dem ned. Det har ikke manglet på advarsler i høringen, et samlet næringsliv og de fleste fylkeskommuner har vært klare på at dette er feil veg å gå, men allikevel foreslår regjeringen dette. Det er Stortinget som vedtar lover, og Opplæringskontorene må fortsatt blir regulert som lærebedrift.