Vi har nettopp på ny kontaktet deg Roger Hofseth med ønske om et møte.

Dette for å unngå å fortsette denne saksbehandlingen i Nyss.

Vi ser det som positivt at du fortsatt ønsker dialog.

Etter et møte med deg 7.4. 21 noterte vi en klar vilje fra deg til flytting av oppdrettsanlegget ditt

fra Skafjellet til Urdaneset, men på visse vilkår.

Vi har flere ganger tidligere anmodet om møte med deg om dette, men uten å få svar.

Du har nå nettopp skriftligt meddelt oss at du ikke har noe nytt å meddele.

foto
Offentleg utlysing. Foto: Privat

Vi blir derfor nødt til å repetere her i Nyss det som framkom på dette møtet med deg 7.4.21.

Du skrev da til oss 26.4.21:

" Vi opplevde møtet vårt (7.4.21) som konstruktivt og ser fram til et videre samarbeide.

Som du skrev er vi åpne for å flytte anlegget om det er mulig og hensiktsmessig".

"Hensiktsmessig": Det var vel nettopp dette argumentet du selv anførte som grunnlag for flytting.

Dette fordi:

1: Du ble nå innforstått med at anlegget ditt under Skafjellet ligger altfor nært utløpet av Strandaelva.

Oppdrettsanlegget ligger ca. 1 km nærmere enn det Mattilsynet anbefaler i sine Retningslinjer.

Disse Retningslinjer er gitt bl.a. pga. smittefaren fra lus og rømming.

Villaksen er rødlistet og sjøørreten er borte.

2. Stor rasfare fra Skafjellet. Denne rasfaren er nettopp på ny skriftlig dokumentert av geologer.

Du må derfor nå uansett flytte foringsflåten minst 100 mot sør.

I tillegg skal du forsterke taket på foringsflåten. Dette etter krav fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

3. Visuell forurensning for Strandas befolkning og turister med dette store og blinkende anlegget under Skafjellet.

4. Området under Skafjellet er en viktig gyte – og fiskeplass.

5. Skafjellet er et viktig kulturminne etter det store raset der, jf. bautaen i Stranda sentrum.

6. Stor navneforvirring. Du var enig i, som også ordføreren, at søknaden som er navngitt og offentlig utlyst med plassering Urdaneset, forvirret befolkningen på Stranda.

Videre var det svært forvirrende at Stranda kommune i sin utlysning i avisa navnga plasseringa til Urdaneset.

Ingen kart og koordinater var inntatt i denne teksten som indikerte plassering under Skafjellet.

7. Du opplyste under møtet at det var ingen økonomiske hindringer fra din side knyttet til en flytting fra Skafjellet til Urdaneset.

På alle kart over Stranda kommune er de to stedene navngitt Urdaneset og Skafjellet.

Det er over 2 km mellom disse to stedene som er velkjente for Strandas befolkning.

Det var derfor ingen som reagerte: Stranda Elveeierlag protesterte ikke fordi plassering på Urdaneset ikke ville true villaksen i Strandaelva i alvorlig grad.

Og den øvrige befolkningen i Stranda protesterte heller ikke; "ute av syne ute av sinn."

I Stranda kommunes arealplan er det avsatt to lokaliteter til oppdrett: Urdaneset og Skafjellet !

"Mulig" Her skrev du i ditt ovennevnte brev av 26.4.21 til oss:

"Når det er sagt er vi allerede godt i gang med prosessen.

 Som et resultat av vårt møte har vi kontaktet en aktør for å undersøke den aktuelle lokaliteten" (Urdaneset)

Roger Hofseth. Vi ønsker nå svar og dokumentasjon på følgende:

1. Hvilken aktør ble kontaktet i april for ett år siden?

2. Når ble et ev. resultat av disse undersøkelsene framlagt for dere?

3. Hva ble resultatet/konklusjonen på disse undersøkelsene?

Vi tillater oss å anføre at lokaliteten Urdaneset alt er godkjent som sted for oppdrett.

Det er vel derfor dette stedet er inne i arealplanen for Stranda kommune.

Denne sak er fortsatt er til behandling i Fiskeridirektoratet. De får derfor kopi av dette skriv.

Likeldes kopi til Ordføreren i Stranda kommune.

Det understrekes at vi ikke avslutter denne sak slik den nå står.

Vi ønsker nå snarest mulig konkrete svar fra deg her i avisa på våre spørsmål.