Det er med skuffelse og forarging eg les kva administrasjonen i kommunen går inn for i saka om å sette opp eit bygg (skur) inntil ferjelemmen i Stranda sentrum.

Bygget eller skuret er 7,2 x 11,2 x 5,6 meter høgt, til samanlikning er taket over pumpene på stasjonen ca. 5,0 m, altså blir bygget høgere enn taket over pumpene.

Dei fleste av bebuarane i området har svart på nabovarsel med omsyn til dette, og det viser seg er samstemt, at slik vil vi ikkje ha det.

Dette viser over 20 svar på nabovarselet, der naboane peiker på ulemper ved å legge eit slikt bygg i dette området og har vist til at det er fleire plassar som kan vere aktuelle som alternativ plassering.

Men nei, ingenting av det naboane har foreslått, bortsett frå ein ting, dei flytta bygget to meter, plassering og/eller løysing eller negative konsekvensar som plasseringa vil gi, har ikkje administrasjonen brydd seg med eller vurdert som viktig nok, sjølv om naboane har brukt tid og krefter, i to omgangar, å svare på nabovarselet, og dermed sagt ifrå at slik vil vi ikkje ha det i nabolaget.

Altså var ikkje nabovarselet verd «papiret det var skrive på», heilt utruleg. Ikkje berre hadde vi sendt inn varsel, vi hadde sjekka med fagfolk om det var noko i vegen for at det kan endrast eller flyttast osv. og hadde fått til svar at det er det berre vilje som skal til for å legge dette ein annan plass.

No er det altså den faste plannemnda som får saka på bordet på måndag, og vi håper inderleg at dei får eller vil snu tilrådinga frå kommunen. Vi kan nemne at blir eit slikt bygg sett opp er det for 70 år fram i tid, det er det vi har fått opplyst frå fagfolk på område. Vi meiner at det bør flyttast nord om Sjøgata 15, anten mot Kyrkjegata eller ned mot sjøen, og med det vil ein oppnå følgjande:

  • Unngå trafostasjon ved bensin og dieselpumpene.

  • Unngå trafikkfarlege situasjonar. Ingen tvil om at det blir eit trafikkfarleg område.

  • Unngå å lage vanskar for vogntog/bussar.

  • Unngå å skygge for utsikta til bebuarane i området.

  • Unngå å stenge for næringsdrivande, der plassering og plassering er Alfa og Omega.

  • Unngå at sentrumsområdet blir lukka, utsikta mot fjorden er gull verdt!

Unngå å sette opp hus/skur ved kaia. Vi må opne opp ikkje stenge igjen. Her er trongt nok frå før, naturen er vår beste salsvare på Stranda, derfor må vi ta vare på den, ta vare på fjord, fjell og utsikt som er unik, det er derfor folk kjem hit, det er det folk vil sjå og oppleve!

Då er det politisk utnemnde fagutvalet som skal avgjere, vi er spent!