For tilsette i Stranda Energi og Tindra Nett har det vore – spanande dagar – i det siste med omsyn til vegen vidare og aktivitet i, for, og gjennom desse selskapa.

Det har i lengre tid pågått forhandlingar og vurderingar om samanslåing – fusjon – mellom våre selskap – med tilsvarande selskap i Tussa Kraft-konsernet.

Kommunestyret i Stranda har behandla dette utførleg , og i møte 23.11.22 blei det tilstrekkeleg oppslutning om dei tilsette, administrasjonen og styret sine ønsker om eit nærare og forpliktande samarbeid med Tussa Kraft.

Takk for eit særs viktig vedtak.

Mykje har vore sagt – og skrive om saka, og temperaturen i debatten har tidvis vore høg.

Mykje av det som er blitt sagt i debatten er feil og misvisande dessverre. Motstandarane av avtala har vore rimeleg høgrøysta, også i media, og vist lita tru på saksfakta og vurderingar gjort av aksjeeigaren, selskapa sjølve og fag- og kompetansemiljø innanfor energibransjen.

Ute – og innestemme – statskupp – ganglaust – feie for eiga dør - udemokratisk – diktatorisk – pisse i buksa – julegåve til Tussa mm er ord og utsegn brukt i debatten frå nokre som ikkje synes samanslåing med Tussa er den beste løysinga.

Kvar og ein der ute har nok gjort sine eigne tankar – og har meiningar om korvidt ordbruken i debatten er beskrivande for realitetane i saka.

Det må strekast under at det ikkje er eit sal som nå er vedteke – men ei samanslåing.

At nokre politikarar ikkje forstår – eller vil forstå - skilnaden mellom sal og ei samanslåing må ein berre leve med – og dei veit (og synsar) uansett best – og kjenner visst energibransjen betre enn bransjen sjølve.

For dei som ønsker ei utdjuping om innhaldet i – og kva fusjonsavtalen faktisk inneber ligg det etter mi meining ei god, balansert og fyldig saksutgreiing på heimesida til kommunen.

Ut frå denne lesnaden kan ein sjølve gjere sine vurderingar – og kanskje utfordre dei som ropar høgast om kva som er «galskapen» i aksjebytte – og garantiavtalen som ligg til grunn for ei s a m a n s l å i n g med Tussa Kraft.

Eg trur at ei s a m a n s l å i ng nå gjer at vi på denne Stranda saman, og ilag med Tussa Kraft blir betre rusta, får større økonomiske musklar – og vil makte å møte og løyse utfordringar i tida som kjem på ein god måte.

Eigaren vår – Stranda kommune – har også utfordringar for å få til ei best mogleg økonomisk forvaltning med sine knappe ressursar og høg lånegjeld. For å få balanse i driftsbudsjetta krevst det viktige prioriteringar slik at ein kan tilby best mogleg tenester til innbyggjarane.

Aksjebytteavtalen inneheld tilbod om direkte utbetaling av kontantutbytter til kommunen for i år og neste år - med mange millionar totalt. Dette vil vere gode inntekter for kommunen for å ivareta god og forsvarleg drift i tida som kjem.

Og avkastning på aksjane som kommunen nå får i Tussa Kraft – vil truleg bli minst like god som før, truleg med mindre risiko då aksjene i Tussa Kraft inneber sameigarskap i langt fleire selskap og andre forretningsområder.

Vedtaket som nå er fatta er etter mi meining det beste vegvalet for Stranda kommune, og vil kunne sikre- og auke verdiane opparbeidd i Stranda Energi Holding.

Dette skal sikre verdiskapinga i energiselskapa både lokalt og regionalt, og gi tryggleik for talet på arbeidsplassar innanfor energibransjen i kommunen.

Aksjebytte- og garantiavtalen som nå ligg til grunn mellom Stranda kommune og Tussa Kraft – vil m.a. sikra talet på arbeidsplassar i selskapa – og at arbeidsplassane faktisk og fysisk blir her på Stranda - i minimum 10 år.

Vidare vil det ikkje minst sikre god lokal forsyningsberedskap i heile kommunen gjennom fusjon med den største eigaren av straumnettet i området.

Som dei fleste i kommunestyret trur eg og at dette er beste vegvalet for å sikre opparbeidde verdiar og eit godt bidrag for ei meir forsvarleg forvaltning av «arvesølvet».

Ved ei (forventa) auke i energiprisane – så vil verdiane frå den lokale kraftproduksjon i Stranda få minst like stor auke gjennom eigarskap i Tussa Kraft.

Saman – og ilag med Tussa Kraft blir vi truleg enda betre innanfor forretningsområda straumsal, kraftproduksjon av rein og fornybar energi, samt sikker distribusjon av elektrisk energi og beredskap til alle bygdelag i kommunen.

Det vil vere svært viktig å få vere på same laga som andre aktørar som kan energibransjen – med større musklar og eigenkapital til også å møte behovet for større investeringar i kraftproduksjon og straumnettet i Stranda kommune i åra som kjem.

Ei s a m a n s l å i n g med Tussa Kraft nå meiner eg m.a. vil sikre:

  • Ei god løysing samla sett for verksemdene i dagens Tindra Nett og Stranda Energi

  • Tilgang til større kompetanse - rekrutteringsmiljø – organisasjonsutvikling

  • Ei betre og meir forsvarleg forvaltning - for å auke økonomiske verdiar opparbeidd i Tindra Nett og Stranda Energi gjennom lang tid

  • Talet på 17-18 arbeidsplassar lokalt her på Stranda

  • 2 -to- nye arbeidsplassar på Stranda– energimontørlærling og IKT-arbeidsplass!

  • God økonomisk avkastning på dei ombytta aksjane - gjennom kontantutbytter nå og i åra som kjem

  • Aksjeverdiauke i Tussa Kraft og auka salsverdi ved evt behov for sal av aksjar

TAKK til Stranda kommune v/ ordføraren og kommunestyret for vedtaket om s a m a n s l å i n g Stranda Energi Holding med Tussa Kraft.

Dette er framtidsretta – og eit godt grunnlag for den vidare forvaltninga av «arvesølvet», truleg med mindre risiko og ei betre økonomisk utteljing for kommunen på både kort og i ein lengre tidshorisont.

Partsinnlegg - som nøgd innbyggjar i Stranda – og framleis med trygg arbeidsplass i kommunen.