Koronatiltak kan true båtsesongen

Også båtbransjen merkar konsekvensane av koronaviruset. Årets båtsesong står snart for døra og kan bli veldig annleis både for bransjen og båteigarane.
innenriks

Tradisjonelt startar gjerne båtsesongen i Noreg rundt påsketider. Då blir båtar pussa og stelte og polerte over heile landet, og gjestehamner og uthamner, holmar og øyar blir oppsøkte av både ferske båtfolk og veteranar.

Førre veke gjekk både Redningsselskapet og Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) ut og oppmoda båtfolk til å vere forsiktige med å bruke båt i tida som kjem. Fleire har vore usikre på korleis dei skal halde seg til båtbruken, og nokre kommunar har samanlikna båtfolket med hyttefolk og sagt klart ifrå at dei ikkje ønskjer båtgjester frå andre kommunar.

KNBF har då også oppmoda dei som bruker båten som hytte, om å halde seg til forbodet som gjeld hytteeigarar om å ikkje å opphalde seg i ein annan kommune enn den ein har fast bustad i.

– Det er viktig at fritidsbåtbrukarar ikkje risikerer å hamne i ein situasjon der dei kan kome til å belaste nødetatar og redningstenester unødig eller utsetje desse for smittefare. Dette gjeld til dømes dersom ein blir sjuk om bord i båten langt frå heimehamna, får tekniske problem eller havarerer, seier Egil Kr. Olsen, president i KNBF.

Ikkje forbod

Fleire ordførarar i kystkommunar har bede om at regjeringa kjem med klare instruksar til båtfolket, og måndag fekk dei delvis svar frå helseminister Bent Høie (H), som avviste at det er aktuelt å innføre noko generelt forbod mot å opphalde seg i båthamner eller vere på sjøen i eigen båt.

Høie peikar overfor NRK på oppfordringa 12. mars der det vart sagt tydeleg at ein skal unngå å dra på fritidsreiser.

– Viss ein kommune har store båthamner der dei opplever at mange bur i fritidsbåtar, og dette samla sett er eit problem for helsetenesta, så kan dei sjølv vurdere om dei vil stengje desse. Det har dei heimel til i smittevernlova. Vi kjem ikkje til å gjere det nasjonalt, sa Høie.

– Vel Noreg som ferieland

Korona-pandemien rammar òg norsk båtbransje. Medan året byrja dårleg for sportsbransjen generelt på grunn av det milde vêret, opplevde båtbransjen ein god start på året. Så kom koronaviruset. No håpar bransjen at mange vel å ta ferien i Noreg.

– Eg trur mange vil velje å feriere i Noreg både i år og kanskje også i åra framover når dette er over. Med nærare 1 million fritidsbåtar og ei kystlinje på over 100.000 kilometer er båtferie eit nærliggjande og godt alternativ, seier dagleg leiar Leif Bergaas i båtbransjeforbundet Norboat til NTB.

Han trur båtsesongen i år kan bli svært annleis, men peikar på at helseminister Bent Høie sa at det ikkje er aktuelt med noko nasjonalt forbod mot å opphalde seg i eller bruke fritidsbåtar.

Samtidig understrekar han at dei sjølvsagt ønskjer å byggje opp under informasjonen og råda styresmaktene har til det norske folket for om mogleg å kjempe mot eller stanse utbreiinga av viruset.

Gjestehamner forsiktige

Virussituasjonen har ført til at fleire gjestehamner har utsett å opne serviceanlegga til påske, nokon har sagt klart ifrå om at dei ikkje ønskjer gjester frå andre kommunar, medan andre har innført strenge reglar om hygiene og ekstra avstand mellom båtar.

Hamnevert Inger Kristine Grønvold i Stavern gjestehamn er klar til å ta imot båtgjester i påska og er glad for at situasjonen per i dag gjer at det ikkje er aktuelt å stengje gjestehamna.

– Det bør nærast vere påbode at gjestehamner følgjer dei retningslinjene som er tilrådde av helsestyresmaktene. Eg trur det kan kome ein del båtgjester, og då er det ikkje umogleg at vi må setje eit tak på kor mange båtar vi kan ta imot, seier ho.

Ho tør ikkje heilt håpe på at båtsesongen blir normalisert i år og tek høgd for at restriksjonane kan halde fram inn mot sommaren, noko som kan tyde rolege tider i ein typisk sommarby.

– Det er 6.000 innbyggjarar her, og om sommaren er det nærare 87.000 med båtgjester, hyttegjester og campinggjester, seier Grønvold.

(©NPK)