Politimeisteren i Troms stansar samanslåing

Politimeisteren i Troms ønskte å redusere talet på geografiske driftseiningar frå fem til to. No snur ho og stansar omorganiseringa.
innenriks

Det kjem fram i ei pressemelding torsdag kveld.

– Vi har leita etter måtar å møte den økonomiske utfordringa på. Vi har arbeidd fram eit forslag som vi meiner tek vare på både innsparing og ei god polititeneste. Denne organisasjonsmodellen ville vi vidareutvikle og sende på høyring internt og eksternt, seier politimeister Astrid Nilsen.

– Vi har likevel konkludert allereie no med at vi ikkje er i posisjon til å gjennomføre dette på ein god måte. Det politiske klimaet gjer det vanskeleg å få oppslutning om strukturendringar, seier ho vidare.

Ordførarar reagerte

Avgjerda kjem same dag som avisa Nationen skreiv at fleire ordførarar frykta ei sentralisering av polititilbodet.

– Dette kjem som eit slag langt under beltestaden og pressar gjennom ei sentralisering mot Tromsø som er heilt uakseptabel, sa ordførar Dan Håvard Johnsen (Sp) i Lyngen då han vart kjend med forslaget.

Avgjerda på torsdag gjeld strukturen for geografiske driftseiningar (GDE) og seksjonsstruktur.

Må fine stader å spare

Samtidig blir andre tiltak vidareførte. Dette gjeld innføring av ein felles namsfut i Troms, etablering av eit felles tenestekontor og vidare utgreiing av funksjonell organisering av forvaltningsoppgåvene, ifølgje pressemeldinga frå politiet.

Politimeisteren poengterer at Troms politidistrikt framleis har behov for å gjennomføre betydelege kostnadskutt – og at det blir sett på andre tiltak for å få budsjettet i balanse.

(©NPK)