Framleis ikkje semje i «firarbanden» om ferjeforslag

Arbeidarpartiet har samla Framstegspartiet, Senterpartiet og SV til nye møterundar om kutt i ferjeprisane, men partia har enno ikkje komme til semje.
innenriks

Dei fire opposisjonspartia heldt eit møte måndag klokka 15 for å diskutere saka, men braut opp etter ein dryg halvtime for å rådslå kvar for seg.

Arbeidarpartiets transportpolitiske talsperson Sverre Myrli sa etter møtet at han håpa at opposisjonspartia skulle klare å sy saman eit felles forslag før votering tysdag.

– Det er openbert eit fleirtal i Stortinget for lågare ferjeprisar. Alle opposisjonspartia meiner det. Då bør vi sørgje for å få eit fleirtal for det, seier Myrli til NTB.

Kommunikasjonssjef Kjetil Løset i Frp opplyser til NTB like før klokka 20 at det då ikkje er noko nytt å melde.

Partipolitisk kniving

Bakteppet er at Ap, Frp og Sp alle har gått inn for minst ei halvering av ferjeprisane.

Dei tre partia har fleirtal saman på Stortinget. Men kniving dei imellom om nøyaktig korleis løftet skal formulerast, har gjort det umogleg å nå fleirtal for noko som helst.

– Det illustrerer kor vanskeleg det er å ta slike ting over bordet i ei kriseforhandling, seier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV til NTB.

Ho meiner saka eigentleg høyrer heime i budsjettforhandlingane, men legg til at SV støttar initiativet og er klare for å vere med og danne fleirtal no.

På møtet på måndag vart ein ny forslagstekst lagt på bordet som no blir diskutert i partigruppene.

Valløfte

Det heile byrja med eit valløfte frå Ap om ein gradvis halvering av ferjeprisane over fire år.

Aps forslag vart raskt møtt med eit overbod frå Frp. Løftet deira er gratis ferjer på sikt, men ein halvering av prisane allereie i år.

Det vil dei få til gjennom ei ekstraløyving på 1,5 milliardar kroner i den nye krisepakken for norsk økonomi. Det er denne krisepakken som skal opp til votering tysdag.

Kva ferjeprisane har med koronakrisa å gjere, er derimot uklart. Det Ap er ute etter, er ei varig løysing, seier Myrli.

– Men det er lang praksis for at oppmodingsvedtak kan fattast under behandling av andre saker, seier han.

Konkurrerande forslag

I innstillinga frå finanskomiteen i saka ligg tre ferjeforslag inne:

* Frps forslag om ei budsjettløyving på 1,5 milliardar kroner til halvering av ferjeprisane i år. Dette blir berre støtta av Raudt.

* Eit forslag frå Frp om å be regjeringa komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med ein forpliktande plan for nedtrapping av ferjeprisane. Dette forslaget har fått støtte frå Sp, SV og Raudt.

* Eit forslag frå Ap om å be regjeringa så raskt som mogleg å komme tilbake til Stortinget med ei varig løysing for å halvere ferjetakstane og senke inngangskostnaden for å kunne nytte Autopass. Dette forslaget har fått støtte frå Sp og Raudt.

I tillegg til dette har Sp fremja eit representantforslag der halvering av ferjeprisane er eitt av punkta. Det ligg no til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Dermed vil saka komme tilbake til Stortinget seinare, sjølv om ingen forslag får fleirtal i voteringa tysdag.

Kaosforhandlingar

Forhandlingane om krisepakken er av fleire på Stortinget vorte skildra som kaotiske.

Det kjem ikkje minst av eit utspel frå Frp tidlegare i februar om at partiet vil ha slutt på forhandlingar vekselvis med regjeringspartia og med den såkalla firarbanden. Frå no av skal forhandlingane haldast i stortingskomiteane, fastslo nestleiar Sylvi Listhaug.

Men Framstegspartiets transportpolitiske talsperson Bård Hoksrud møtte likevel opp til samtalar med Ap, Sp og SV.

Overfor NTB avviser Hoksrud at dette er i strid med den nye linja til partiet.

– Vi vart inviterte for å høyre. No har vi høyrt. Frp har forslaga sine som ligg til behandling i morgon, så får vi sjå, seier han.

(©NPK)