R-talet i Noreg er nede på 0,86

I Folkehelseinstituttets vekerapport for veke 13 er reproduksjonstalet for koronaviruset på 0,86. Det betyr at kvar smitta i gjennomsnitt smittar 0,86 andre.
innenriks

Reproduksjonstalet viser at epidemien er i ein søkkande fase, skriv FHI.

Talet er berekna frå 15. mars i år. Det er ein kraftig nedgang frå reproduksjonstalet i veke 12, som låg på 1,0. FHIs modellar ventar at om tre veker vil det vere i gjennomsnitt 197 nye sjukehuspasientar med koronavirus i veka.

Berre Møre og Romsdal har eit reproduksjonstal (R-tal) som sannsynlegvis er aukande. I Agder, Innlandet, Nordland og Vestfold og Telemark er R-talet søkkande, medan det sannsynlegvis er søkkande i Oslo, Rogaland og Viken. I resten av fylka er talet usikkert.

Nordland skil seg ut

I Agder, Innlandet og Nordland er R-talet nede på 0,4, medan i Møre og Romsdal er det på 1,5. Den engelske virusvarianten er framleis dominerande i store delar av landet, og heile 93 prosent av dei analyserte prøvene i Oslo og 96 prosent i Vestland er av denne varianten. Unntaket er Nordland, der 76 prosent av dei analyserte prøvene er av den sørafrikanske varianten.

Det er færre koronatilfelle enn veka før for andre veke på rad. I veke 13 var det 5.076 nye melde tilfelle, noko som er ned 14 prosent. FHI presiserer likevel at talet er usikkert på grunn av ein kraftig nedgang i talet på koronatestar i påska. 114.365 personar testa seg i veke 13, mot 202.885 i veke 12. Delen positive testar har auka frå 2,9 prosent til 4,4 prosent.

Mange utanlandsfødde innlagde på sjukehus

Personar fødd utanfor Noreg utgjorde 36 prosent av dei melde tilfella i veke 13, og 52 prosent av sjukehusinnleggingane. Blant personar fødd utanfor Noreg var det i veke 13 flest tilfelle blant personar fødd i Polen, Somalia og Pakistan. På sjukehus er det flest utanlandsfødde frå Pakistan, Irak og Somalia, men delen av koronapasientane som er fødde i utlandet, har falle litt i forhold til vekene før.

Talet på sjukehusinnleggingar totalt er framleis stabilt. Det vart rapportert om 205 nye innleggingar med koronavirus i veke 13, noko som er same talet på som i veke 12. Det var færre som vart innlagt på intensivavdeling, 35 mot 49 i veke 12. Talet på dødsfall auka litt, til elleve.

Litt færre vart vaksinerte

Talet på vaksinedosar som vart delt ut i veke 13, var litt lågare enn i veke 12, 114.798 mot 121.500. Totalt er det delt ut 1,06 millionar vaksinedosar i Noreg sidan den første dosen vart sett 27. desember. Fram til 4. april hadde 705.000 personar fått minst éin dose, og nesten 285.000 personar hadde vorte fullvaksinert.

Av dei nesten 940.000 personane som er definerte til å vere i risikogruppe, har 305.000 fått minst éin vaksinedose. Over halvparten av dei tilsette i helse- og omsorgstenesta med pasientnært arbeid har fått minst éin vaksinedose.

(©NPK)