MC-førar henta i luftambulanse etter ulykke i Ålesund