Løysing i sikte – to vil bli sokneprest i denne bygda