Stine Hole Ulla kastet glans over åpning av internatskole i Kenya