Lesarinnlegg:

Oppsummering om Skafjellet og Hofseth Aqua

Tor Waaler  Foto: Privat

Meiningar

Jeg takker for svar fra Frank Sve i Nyss 26.2.21 og fra Roger Hofseth i Nyss 3.3.21


Leserinnlegg:

Svar til Tor Waaler


Jeg har fortsatt ikke fått svar fra ordfører Jan Ove Tryggestad. Hans taushet nå i snart ett år siden jeg startet å engasjere meg i denne saken er påfallende.Jeg prøver å få innsyn alle dokumenter og eposter etc i saken fra kommunen, men de kjenner tydeligvis ikke sine plikter jfr. offentlighetsloven. Det må kanskje en klage/rettslig behandling til for å få slikt innsyn.

Jeg er halvt sunnmøring med mye slekt her. Jeg står politisk i sentrum/venstre.
Frank Sves forsøk på å plassere meg som en useriøs miljøaktivist er derfor ynkelig.

I tillegg til en voldsom forurensing med kloakk og lus så er dette industrianlegget visuelt sett svært skjemmende for innbyggere og turister.

Byggingen er også et hån mot den historiske symbolverdi Skafjellet naturligvis har.
Og Skafjellet er fortsatt et svært rasfarlig område. Dette burde vært nærmere avklart med geologisk ekspertise.

Jeg er svært stolt av næringspolitikken og skaperevnen i Stranda. Det betyr ikke at man ikke skal tørre å være kritisk når denne næringspolitikken, som i dette tilfellet, er svært skadelig for miljøet. Og når den i tillegg ikke gir noen nye økonomiske bidrag til bygda.

Jeg har jobbet som advokat i tilnærmet i hele min yrkeskarriere. Frank Sves såkalte tilsvar oppfyller på ingen måte det som kan forventes av et slikt tilsvar. Dette fordi han kun svarer på enkelte spørsmål og tillegger meg synspunkter jeg på ingen måte har.

Roger Hofseth unnlater å anføre i søknaden at dette store industrianlegget under Skafjellet trolig må drives med strøm fra et dieselaggregat med stor luft- og støyforurensing. Dette er sterkt kritikkverdig.

På grunnlag av de svar og ikke svar jeg har fått fra Frank Sve og Roger Hofseth kan følgende oppsummeres og konkluderes vedr oppdrettsanlegget under Skafjellet:

- kloakkforurensingen fra anlegget tilsvarer et utslipp fra ca. 50.000 mennesker.
Miljødirektoratet har i 2020 fastslått at oppdrettsnæringen er den største kilden til menneskeskapte utslipp av næringssalter og organiske partikler. Det er på ovenstående grunnlag regjeringen ønsker lukkede anlegg.

- oppdrettsanlegget under Skafjellet er ikke et lukket anlegg.
Dette fordi kommunen ikke har stilt krav om det. Det kan dokumenteres at dette teknologisk er dette fullt mulig, men fortjenesten til det i hovedsak utenlandsk eide firmaet Hofseth Aqua vil da bli mindre.

- oppdrettsanlegget som flyttes og bygges under Skafjellet gir ingen nye inntekter til Stranda.

- oppdrettsanlegget under Skafjellet gir ingen nye arbeidsplasser til Stranda

- Roger Hofset opplyser at navnet Urdaneset ble benyttet i søknaden fordi han " syntes det er et fint navn, og valgte derfor dette," !
På alle kart over området og i forslaget til arealplan er Urdaneset og Skafjellet to helt forskjellige steder og med avstand vel 2 km

- det er en grov saksbehandlingsfeil jfr forvaltningsloven at Stranda kommune behandlet denne søknaden uten å opplyse at industrianlegget skulle bygges et helt annet sted enn i søknaden fra Hofseth Aqua.

Vedtak i kommunen og fylkeskommunen er derfor ugyldige jfr forvaltningsl. § 41.

- Stranda kommune behandlet søknaden fra Hofset kun i formannskapet. Dette er i strid med delegasjonsreglementet idet denne saken selvsagt skulle vært behandlet i kommunestyret. Også dette medfører at kommunens vedtak er ugyldig jfr forvaltningsloven.

Kommunen har imidlertid svart undertegnede 16.11.20 ang denne saksbehandlingsfeilen:

"Stranda kommune har ikkje fatta eit endelig vedtak i denne saka"

- Stranda kommune satte forøvrig følgende vilkår for sitt "vedtak/godkjenning" til søknaden fra Hofseth:
"det forutsettes at områdene avsatt til lakseoppdrett i arealplanen
blir vedtatt av kommunestyret."

- kommunens forslag til arealplan er fortsatt ikke vedtatt. Den skal behandles i kommunestyret senere i vår !

- kommunen framsatte også krav om at Hofseth skulle utarbeide en skisse av anlegget slik at folk kunne få se hvorden dette industrianleeget ble visuelt. Dette er heller ikke framlagt.

- Fylkeskommunen behandler nå klagene jfr de bl.a. ovenstående saksbehandlingsfeil.

- Hofseth Aqua har til tross for disse saksbehandlingsfeil og klager igangsatt byggingen av industrianlegget.!

- forslagene i areaplanen for Stranda kommune til lokaliteter for oppdrett må utsettes til "Fellesplan for Storfjorden" er ferdig utarbeidet. Fylkeskommunen har bevilget 1.3 millioner til Stranda, Sykkylven og Fjord kommune for å utarbeide en slik felles plan.

Frank Sve uttaler i forbindelse med protesten mot kloakkrenseanlegget på Kvasneset og som leder for Utvalget for Miljø i Stranda:
"Derfor er det viktig å passe på fjorden og ikkje berre sitte og sjå på....."

Klokt uttalt når det gjelder Kvasneset, men en ubegripelig selvmotsigelse når han sitter og bejubler en forurensing fra et oppdrettsanlegg som forurenser mer kloakk enn fra 50.000 innbyggere og som i tillegg er svært skjemmende.

Roger Hofseth inviterer meg til å besøke hans oppdrettsanlegg og det takker jeg ja til.