Lesarinnlegg:

Åpent brev til ordfører Jan Ove Tryggestad

Tor Waaler  Foto: Privat

Meiningar

Jeg viser til mottatt e post fra advokat Reidar Andresen, Ålesund datert 24.3.21 til Stranda kommune og som du har videresendt til meg.

Jeg ønsker en uttalelse fra deg og advokat Reidar Andresen som får kopi av dette åpne brev.

Det denne konkrete henvendelse omhandler er kommunens saksbehandling av aktuelle anmodning fra Møre og Romsdal Fylkeskommune om lokalisering av et lakseoppdrettsanlegg.

Advokat Andresen svarer bl.a. følgende: "..saksbehandlingen som kommunen til nå har gjort er ryddig og godt innenfor lovverket "

Dette svaret leste du opp to ganger i siste kommunestyremøte og ble et avgjørende moment i debatten.

Dette skrev advokat Andresen muligens uten visshet om at saksbehandler i fylkeskommunen, og der saken avgjøres, har ønsket klarhet i spørsmålet knyttet til navneforvirringen. Kommunen har svart fylkeskommunen at det er navneforvirring i kommunen. Og du som ordfører beklaget også i siste formannskapsmøte at denne navneforvirringen har vært uheldig for folk på Stranda.

Fylkeskommunen har nå, over tre måneder etter klagen, fortsatt ikke tatt stilling til om Hofset Aquas tillatelse skal fastholdes.

Det jeg ønsker svar på fra deg og advokat Andresen er følgende:

Det prinsipielle spørsmål om lokalisering av et oppdrettsanlegg kom til kommunen fra fylkeskommunen våren i fjor.

På dette tidspunkt hadde kommunen ingen vedtatt arealplan. Kun forslag til lokalisering: Urdaneset og to kilometer lenger øst Skafjellet.

I søknaden, som kommunens administrasjon behandlet, har Hofseth i rubrikken Lokalitetsnavn skrevet navnet til ovennevnte lokalitet Urdaneset.

Kartmaterialet i samme søknad viste imidlertid til den andre lokaliteten Skafjellet, altså over to kilometer lenger øst og rett utenfor Stranda sentrum. Og som er plassert under det store rasområdet Skafjellet der 10 - 17 mennesker omkom.

Søknaden ble i lagt ut til offentlig ettersyn med lokalitetsnavn Urdaneset.

Ordfører : Hadde kommunen en selvstendig opplysningsplikt eller plikt til avklaring av denne motstrid mellom navn og kart jfr forvaltningsloven ?

Og da særlig før søknaden legges ut til offentlig ettersyn ?

Det er selvsagt derfor folk nå reagerer. Det de med god grunn trodde var " ute av syne ute av sinn " stemmer ikke med det de nå ser rett utenfor sentrum med ti store merder (200 000 fisk i hver merde) og en stor foringsflåte med uklar strømforsyning i det strømløse området. Dieselaggregat er ikke nevnt i søknaden, men..

Saken ble behandlet i formannskapet med vedtak 4.6.20. Med visse forutsetninger vedtok kommunen å godkjenne søknaden fra Hofseth forsåvidt gjaldt kommunens mandat.

Vilkårene kommunen satte for sitt ja var imidlertid at en bygging av et lakseoppdrettsanlegg forutsatte godkjent arealplan med de aktuelle foreslåtte lokaliteter.

Kommunens forslag til arealplan er p.d. ennå ikke godkjent. Forslaget til arealplan skal behandles av kommunestyret først senere i vår!

Til tross for kommunens klare forutsetning om godkjent arealplan, protesterer ikke kommunen på det de nå ser der Hofseth Aqua er nesten ferdig med byggingen av et stor lakseoppdrettsanlegg. Tvert om. Du som ordfører roser byggingen. Hvorfor?

Det er ikke dokumentert noen nye inntekter til kommunen ved flyttingen av anlegget. Og det er heller ikke dokumentert noen nye arbeidsplasser. Kun en massiv forurensing i sjøen og en svært uheldig visuell forurensing for alle på Stranda samt turistnæringen.

I Delegasjonsreglementet for Stranda kommune er hverken Akvakulturloven eller Laksetildelingsforskriften nevnt. Er det da slik at saken alene av denne grunn skulle vært behandlet i kommunestyret i fjor sommer jfr kommuneloven § 6?

Og også sett hen til at dette er en svært prinsipiell sak med flere vanskelige politiske sider: miljø, økonomi, kulturminne, geologi/ras, turistmessige/reiseliv, merkevaren Stranda, fritidsfiske, villaksen etc?

Kan det stilles spørsmål om det er begått slike saksbehandlingsfeil i denne sak at vedtaket i formannskapet 4.6.20 er ugyldig jfr forvaltningsloven § 41?

Den summariske og uten forutgående administrativ saksbehandling i siste kommunestyremøte oppfyller selvsagt ikke ovennevnte krav.

Særlig sett hen til at premissene (advokatens brev) ikke stemmer med fakta.

Det må nå vurderes om denne sak på dette tidspunkt kan og dermed bør oversendes til Sivilombudsmannen.

I denne forbindelse vil jeg også legge vekt på at Stranda kommune nekter meg lovfestet rett til innsyn bl.a. i korrespondansen mellom Stranda kommune ved deg ordfører og søker Hofseth Aqua AS ved Roger Hofseth.