Raudbergvika ligger som kjent i Storfjorden nærmere bestemt i Synnylvsfjorden ved innløpet til Geiranger i Fjord kommune.

Deler av dette planlagte oppdrettsanlegget ligger i Verdensarvområdet/UNESCO og på grensen til Stranda kommune.

Begrunnelsen for aktuelle er at Roger Hofseth ønsker å tjene store penger på oppdrettsanlegget i Raudbergvika som blir et av verdens største.

Han sier selv at han vil produsere ca. 100.000 tonn fisk der pr år.

Dagens laksepris eksport er ca. kr 120 pr. kg for fersk laks. Ca kr 90 pr. kg for frossen.

Han vil derfor omsette der for ca 10 milliarder pr år !

Begrunnelsen for at Roger Hofseth ønsker landbasert oppdrett i fjellet i Raudbergvika er iflg han selv: konsesjonen er gratis; han slipper lakseluseproblemet; han unngår en del andre problemer man har i åpne anlegg i sjøen.

Det er høyst forståelig at lokalpolitikere ser positivt på slik næringsvirksomhet og de ringvirkninger dette innebærer for kommunene.

Men det er noe problematisk at næringens rike og store kommunikasjonsavdelinger bruker bl.a. "arbeidsplasser" og "bærekraft" som noen av de viktigste argumentene mot folk og politikere for å nå disse sine økonomiske mål.

Det er videre problematisk at det er oppdrettsnæringen selv som bestiller og betaler forskere for de viktige vurderingene som må avklares knyttet bl.a til forurensingen.

Og det er problematisk at disse forskerne i tillegg er for nært knyttet til denne oppdrettsnæringen.

Forvaltningsloven (selv den ikke er direkte anvendbar her) § 6: man er inhabil når..." forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet.

Og forurensningsloven § 7: "plikt til å unngå forurensning" :

Utslipp av nitrogen ca 4.000 tonn pr år i Sunnylvsfjorden må være i strid med forurensningsloven.

Dette nitrogenutslippet tilsvarer utslipp fra ca 1 million mennesker!

Tilsvarende utslippet ut i fjorden av renset/urenset kloakk og forrester fra ca 90 millioner laks og smolt.

Planlagt dumping ut i fjorden av forurenset sprengmasser tilsvarende bygging av en ca 10 mil lang veitunnel!

Disse fjellmassene er forurenset fordi disse sprengmassene på vanlig måte innholder en rekke miljøgifter.

De eksisterende gruvegangene til den nedlagte olivingruven skal i hovedsak ikke benyttes.

Statsforvalteren og Riksantikvaren sier nei så langt jfr forurensningen og UNESCO/Verdensarv.

Øvrige sentrale lover som også skal overholdes:

Forskrift om rammer for vannforvaltningen, der fjord er spesielt nevnt, § 12:

nye inngrep kan ikke gjøres dersom det "medfører forringelse i miljøtilstanden..."

Naturmangfoldloven § 9: " føre-var-prinsippet"

Når det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om virkningene for naturmiljøet så skal "føre - var -prinsippet" gjelde.

Avløpsdirektivet EU/EØS; forbudet mot å forringe vannressurser.

Jeg forutsetter at det pågående planarbeidet i Fjord kommune sees i sammenheng med det

felles Sjøplanarbeidet for hele Storfjorden som Fjord, Stranda og Sykkylven kommuner nå jobber med.

Et forslag til Felles Sjøplan for Storfjorden ligger nå ute til høring med frist merknader 15.5.

Det er høyst akseptabelt at Roger Hofseth og hans styremedlemmer ønsker å tjene penger på oppdrett .

Men det kan ikke være slik at disse private økonomiske ambisjonene automatisk er viktigere enn feks fiske, turisme og miljø.

Roger Hofseth skatter og bor i Ålesund kommune.

Vi vet jo at bak lover knyttet til natur og miljø så ligger det en viktig begrunnelse.