Stranda Sp stiller med ei sterk liste i komande kommuneval. Vi har kandidatar frå alle bygdelaga, og aldersspreiinga er stor, frå 20 til 75 år. Svært mange yrke er og representerte; bønder, bedriftsleiarar, lærarar, bilmekanikarar, arbeidarar i ulike bedrifter, forretningsansvarlege m.m. Vi har og Jan Ove Tryggestad som vår ordførarkandidat, ein politikar med stor røynsle, i tillegg til mange som har vore i kommunepolitikken i fleire periodar.

Mange av kandidatane våre yter og ein stor innsats i det frivillige arbeidet i kommunen via idrettslag, skyttarlag, bygdekvinnelag, mekketilbod for ungdomar med meir. Slike menneske er gull verdt for bygdene dei lever i. Eg trur framtida vil vise klarare og klarare at vi kan ikkje berre rope på det offentlege når noko skal gjerast. Det offentlege vil i framtida ikkje ha råd til å ta alt ansvar. Folk må sjølve ta tak i ein del oppgåver og finne løysingar. Dessutan er det ofte lærerikt og interessant å vere frivillig, og det fellesskapet som då vert skapt, er gull verdt for alle bygdene våre.

John F. Kennedy skal ein gong ha sagt: «Spør ikkje kva Amerika kan gjere for deg. Spør i staden: Kva kan du gjere for Amerika.» Vi kan gjere denne utsegna til vår og seie: «Spør ikkje kva Stranda kommune kan gjere for deg, men spør heller kva du kan gjere for Stranda kommune.»

Godt val!