Eit levande demokrati treng levande diskusjonar der dei folkevalde er tilgjengelege for borgarane. Til det trengst det arenaer der begge partar kan møtast til ein offentleg samtale. Ein slik offentleg møtestad er Nyss, som sidan 1. januar 2021 har vore ei lokalavis for kommunane Stranda og Sykkylven. Det forundrar meg at så få av politikarane tek i bruk avisa for å fremje sine synspunkt i saker av stor betydning for lokalsamfunna og menneska som bur der.

Den 19. august hadde Nyss på trykk eit lesarbrev frå borgaren Hans Wilhelm Gullestad, som for ikkje så lenge sidan har gjort strandar av seg. Han har flytta frå Bergen, og tek i innlegget opp ei sak som har stor eksistensiell og strategisk betydning for både Stranda og Sykkylven, og dermed for alle som bur der. Han tek opp temaet kommunesamanslåing.

Gullestad viser til at kommunestyra i dei to kommunane forhandla om ei samanslåing vinteren 2019/2020, og at forhandlingane førte fram til ein intensjonsavtale. «I båe leirer var det stemning for å gå vidare med sikte på å gjere to små kommunar til ein større og betre kommune for innbyggarane.»

Den samfunnsengasjerte brevskrivaren peikar elles på at det er etablert ei fellesnemnd som med intensjonsavtalen som grunnlag «skal jobbe fram mot ein felles kommune frå 1. januar 2024 – når kommunestyra har fatta vedtak om samanslåing.»

Etter å ha vist til ei rekke moment som peikar på demografiske og andre problem kommunane vil stå overfor i tida som kjem, stiller Hans Wilhelm Gullestad det enkle og høgst folkeleg formulerte, enkle og framfor alt lettfattelege spørsmålet: «Kva skjer?» Spørsmålet vert retta til dei som forhandla fram intensjonsavtalen, men også til dei politiske partia på begge sider av fjellet. Brevskrivaren peikar på at det om eitt år er kommuneval, og seier til politikarane: «Køyr debatt!»

Gullestad tek opp ei svært viktig sak som vedgår oss alle. Men tydelegvis ikkje så viktig at nokon, korkje ordførarar, politikarar eller partigrupper i Stranda eller Sykkylven, finn grunn til å ta opp hansken. I skrivande stund har det kome ut 10 – ti – utgåver av Nyss, og absolutt ingen har sett det som sitt ansvar å gripe tak i innlegget til Gullestad og gi han eit skikkeleg svar. Debatten Gullestad ønskjer seg med innlegg og motinnlegg, argument og motargument frå dei folket har stemt på for å leie oss inn i framtida, kjem ikkje i gang. Den uteblir.

Kvifor er det så stille? Kva seier denne stillheita om den politiske kulturen i Stranda og Sykkylven? Og ikkje minst: Korleis kan vi få ein offentleg samtale når folkevalde ikkje finn grunn til å ytre seg i ei så fundamental sak som ei mogleg kommunesamanslåing? Sjølv ikkje når dei blir direkte oppmoda til det?

Underteikna forstår godt politikarar som held seg unna sosiale medium når brennbare saker vert diskutert. Absolutt. Men Nyss er ei redaktørstyrt avis, og ein perfekt plattform for å ytre og fremje politiske standpunkt om lokale saker på ein sakleg måte. Derfor er det så synd at borgarar som stiller saklege spørsmål ikkje får svar. Det er uhøfleg. I alle fall er det respektlaust. Og det er øydeleggande for den allmenne interessa for lokalpolitikk.