Styret i Stranda Energi Holding har i lengre tid arbeidet med å kartlegge og vurdere ulike alternativer til fremtidig eierskap til selskapet. Det har vært vurdert ulike løsninger hvor det har vært dialog med flere aktører. Et aktuelt alternativ er en sammenslåing med Tussa Kraft. Jeg vil her kommentere de påstander som fremsettes av Frank Sve i Nyss 6. juli. Påstandene fra Sve synes å bygge på flere misforståelser. Jeg ønsker også å redegjøre for noen av vurderingene som styret må gjøre i forhold til fremtidig eierskap i Stranda Energi Holding.

Stranda Energi Holding eier selskapene Stranda Energi (som har kraftproduksjon, kraftsalg og fibernett) og Tindra Nett (som eier og drifter strømnettet i Stranda kommune).

Aksjebytte

Det er ikke aktuelt verken å gi bort eller selge Stranda kommunes aksjer i Stranda Energi Holding på billigsalg. Det forhandles om aksjebytteavtale med Tussa Kraft - ikke et salg.

Dersom sammenslåing med Tussa Kraft vedtas, vil Stranda kommune bytte sine aksjer i Stranda Energi Holding med aksjer i Tussa Kraft. Bytteforholdet fastsettes basert på verdsettelse av begge selskapene og etter forhandlinger. Stranda kommune vil fortsatt sitte på eierskap til selskapet, herunder til kraftproduksjon og fallrettigheter, sammen med de andre kommunale eiere i Tussa Kraft. Dette vil sikre videre og økt verdiskaping av aksjene til Stranda kommune tilsvarende fremtidig verdiutviklingen i Tussa Kraft.

Skatteinntekter

Når det gjelder påstand om reduserte skatteinntekter til Stranda kommune, er Sve sin påstand om at skatteinntekter på flere millioner kroner vil forsvinne, ikke riktige.

Arbeidsgiveravgift og selskapsskatt tilfaller uansett staten. Eiendomsskatt og naturressursskatt inngår i beskatning til kommunene som igjen er en del av utjevningsgrunnlaget, og følger den fysiske lokaliseringen til anleggene, altså i Stranda kommune.

Alle ansatte i Stranda Energi er sikret arbeid på Stranda etter en eventuell sammenslåing med Tussa, og skatteinntekter fra dagens ansatte, og fremtidige ansatte på Stranda, vil bli som før, altså til Stranda kommune.

Styret må bl.a. hensynta følgende forhold ved vurdering av fremtidig eierskap i Stranda Energi Holding AS:

Reinvesteringsbehov

Det er estimert et samlet reinvesteringsbehov i Fausa kraftverk og i linjer for Tindra Nett på 140 millioner kroner de neste 5 år. Dette hovedsakelig som følge av ny rørgate og rehabilitering av dammer for Fausa Kraftverk og nye kraftlinjer for Tindra Nett.

Reinvesterings- og finansieringsbehovet tilsier et økt egenkapitalbehov for begge selskapene fra Stranda kommune. Å løfte investerings- og finansieringsbehovet alene for Stranda Energi og Tindra Nett og med Stranda kommune som eier vil være svært utfordrende. Overskudd de kommende årene antas for det alt vesentligste å måtte holdes tilbake i selskapene.

I lys av fremtidige reinvesteringer i nettet, foreligger videre stor sannsynlighet for at nettleienivået til Tindra Nett vil øke mer enn i andre nettselskaper de nærmeste årene.

Kraftproduksjon

Utviklingstrekkene i bransjen viser at det foreligger en rekke usikkerhetsfaktorer når det gjelder inntjening fra eierskap i kraftproduksjon, og at det foreligger en operasjonell risiko ved driften av kraftproduksjonsanleggene. Ved en sammenslåing vil Stranda kommune ta del i en større driftsorganisasjon med en stor portefølje av kraftverk, og ta del i verdiskapning fra kraftproduksjon i et sammenslått selskap og dermed oppnå en redusert risiko.

Nettvirksomheten

For nettvirksomheten foreligger risiko knyttet til særlig teknologiskifte, omstrukturering og regulering. NVE ønsker en mer effektiv organisering av nettvirksomheten i Norge, og benytter blant annet den økonomiske reguleringen til å stimulere til strukturendringer og større enheter. Tindra Nett har en lavere effektivitet enn gjennomsnittet i nettbransjen. Lav effektivitet betyr lavere avkastning for selskapet og redusert utbytteevne fra nettvirksomheten. Tindra Nett har en effektivitet på 84 prosent og må kutte kostnadene med kr 5 til 7 millioner for å bli like effektiv som gjennomsnittet i bransjen. Til sammenligning er det totale lønnsbudsjettet for Tindra Nett på kr 8,4 millioner inkl. sosiale kostnader.

Styrets oppgave

Det er styrets oppgave å legge frem et konkret forslag til fremtidig eierskap i Stranda Energi Holding til Stranda kommune som eier. Forslaget må være basert på faktumbaserte vurderinger i forhold til hva som anses som det beste valget for å sikre best mulig forvaltning av kommunens verdier i selskapet, samtidig som hensynet til lokalsamfunnet i Stranda og de ansatte må vektlegges.

Styret har fått tilbakemelding fra alle ansatte som signaliserer at de er positive til sammenslåing med Tussa Kraft. De ansatte viser til at dette vil sikre den operative driften av virksomhetene lokalt på en god måte og sikker måte. En får et større og sterkere fagmiljø lokalt som også sikrer god lokal forsyningssikkerhet og beredskap for husholdninger og næringsliv i kommunen.