Sykkylven skal være ei god bygd for ungdommen vår. Her skal alle barn og ungdom ha muligheten til å ha et meningsfullt liv både i skolen og på fritiden. Ungdomstiden er en identitetsskapende tid hvor det er viktig å bli sett og inkludert.

Rus, psykiske problem, utenforskap og frustrasjon må tas fatt i på et tidlig stadium.

Å gi barn og ungdom en trygg oppvekst er en av samfunnets viktigste oppgaver. Det handler om vår moralske plikt til å beskytte barn. God hjelp til utsatte barn og unge har også store samfunnsøkonomiske gevinster

Andelen ungdommer som rapporterer om psykiske helseplager fortsetter å øke, og ensomhetstallene har aldri vært høyere siden Ungdata startet. Forskerne mener det er en klar sammenheng mellom disse tallene. Den viktigste jobben gjøres lokalt på helsestasjonen, i barnehagen, i skolen, i barnevernet, på familievernkontoret og blant oss medborgere.

Barn som har vært utsatt for vold, overgrep, mobbing og/eller omsorgssvikt, eller som har nærstående med rusproblemer eller psykiske helseproblemer, har høy risiko for å utvikle psykiske helseutfordringer eller rusrelaterte problemer. Disse barna blir ofte oversett og ikke ivaretatt på grunn av voksnes uvitenhet, mangel på faglig trygghet og frykt for å intervenere i privatlivets fred. Det er nødvendig å sette inn hjelpetiltak tidligere for å hindre problemutvikling. Slik hjelp er dessuten mindre ressurskrevende enn hjelpetiltak som igangsettes senere.

Sykkylven Arbeiderparti ønsker å innføre YAM – Youth Aware Of Mental Healt i ungdomsskolen og videregående skole. Dette programmet er et meget godt verktøy for å hjelpe ungdommer med deres psykiske helse. YAM er et program for skoleelever som fremmer samtale og diskusjon, utvikler ferdigheter for å møte livets vanskeligheter og øker kunnskap om psykisk helse. YAM har vist seg å være effektivt. I en studie blant drøyt 11 000 skoleelever i ti EU-land fant en ut at selvmordstanker og selvmords handlinger reduseres med 50 % etter 12mnd.

Forebygging innen psykisk helse er meget viktig. De siste 5 årene har 165 barn og unge tatt livet sitt i Norge. Det viser at Norge er langt unna null visjon om selvmords handlinger pr. i dag.

På få år har kostnadene gått fra å koste 30 milliarder til 300 milliarder kroner pr. år. Det viser at vi må starte tidlig med å gi barn og unge mer kunnskap om egen psykisk helse slik at man forebygger mot psykiske helseutfordringer som begynner tidlig og som kan vare hele livet. Vi vet at de fleste som utvikler varige psykiske helseutfordringer gjør det før de fyller 25 år.

Sykkylven Arbeiderparti ser viktigheten av å øke kunnskapen til barn og unge om psykisk helse og derfor må YAM bli innført i skolen.