En av Sykkylvens møbelgründere – Jens Ekornes sa en gang «Den som ikke feiler, jobber heller ikke».

Da våre politikere valgte å endre på organiseringa av legekontoret er jeg temmelig sikker på at de hadde intensjoner om å gjøre det til det beste for lokalbefolkningen. I etterpåklokskapens gang kan en sikkert være enig i at alt har ikke gått som tenkt. Organisering er krevende. Ei sterk faggruppe som leger er ikke lett å lede til felles rutiner og felles organisert arbeidsmåte.

Men var det feil å endre på eierskap og organisering av legekontoret? – Usikker!

Intensjonene til kommunen vår og politikerne var at dette skulle videreføres som en enda bedre løsning både organisatorisk og økonomisk. Derfor var det nærmest full enighet under avstemminga i kommunestyret, unntaket var Therese Utgård, Bjørn Lyngvær og Kanutte Roald som stemte imot. Resterende 26 folkevalgte stemte for.

I oppsummeringa av prosessen, som ble presentert i Nyss 17. mars, får en presentert bakgrunnen relativt godt nyansert, med få unntak. En omfattende, langvarig prosess som har bidratt til at flere dyktige medarbeidere har valgt å hoppe av underveis forteller oss at det har vært krevende. At det i tillegg er legemangel på landsbasis, har bidratt til at problemene er ytterligere forsterket. Nå er det ro og samarbeid som gjelder.

Det er jo alltid slik at det er minst tre sider i enhver sak. Slik er det også med legesaka. Vi som brukere kjenner ikke detaljene, og har våre meninger basert på manglende detaljkunnskap om saken.

Frp har ved flere anledninger oppfordret til å legge seg flat og beklage. Hvem skal beklage? Er det politikerne, kommunen eller legene? Dette oppleves som å rote i opprørt vann og bidra til forlenget uro. Både lokalbefolkningen og ansatte ved legekontoret trenger nå at det skapes ro.

Sykkylven som bosted trenger sårt kvaliteter som styrker vårt omdømme som bosted. Stadig negativ vinkling bidrar til det motsatte. En bør nå jobbe med løsninger gjennom samarbeid. Samle alle gode krefter og ideer som gjør at vi kommer styrket ut av situasjonen. At legekontoret ikke fungerer tilfredsstillende, det veit vi alle som ikke har fastlege. Folk med større plager føler det direkte på kroppen, men det løses ikke gjennom gjentatte, negative holdninger til problemene. Det løses gjennom politisk samarbeid mellom de ulike partiene, kommunen og de ansatte.

Det er valg til høsten.

Skjønner at for mange er ikke dette tanker som skaper populistiske, billige politiske poeng, men nettopp derfor. Valget til høsten vil være lokalbefolkningens «verktøy» til å stemme på de politikerne som evner å framstå mest samlende og trygge i arbeidet for fellesskap, gode tjenester og et veldrevet legekontor framover.