Eg vil vere med og legge til rette for at heile lokalsamfunnet vårt skal utvikle seg, og bli ein attraktiv stad for dei som bur her og dei som vil flytte hit til oss. Som elles i store delar av landet har vi ei demografisk utvikling som vil gi oss utfordringar dei komande åra. Her er det i utgangspunktet to enkle løysingar; vi må hindre at folk flytter vekk, og vi må få folk til å flytte til oss. Folk må trivast og vi må vere attraktive for dei som vurderer å kome hit.

Vi er heldige her i bygda som har fleire eldsjeler som skapar mykje aktivitet rundt omkring med ulike arrangement og aktivitetar gjennom frivillige lag og organisasjonar. Dette skaper bulyst og gjer oss attraktive overfor potensielle tilflyttarar. No er tida komen for å gi sentrum i vårt lokalsamfunn eit løft. Tomme lokale og stille sentrumsgater må få nytt liv. Eg har dessverre ikkje ei enkel løysing, men meiner at dette må vi samarbeide om, og dra nytte av kvarandre sine styrkar. Kommunen må legge til rette for at huseigarar, næringsliv, frivillige lag og organisasjonar kan kome saman og skape nytt liv i sentrum.

I desse dagar blir den siste finpussen på sentrumsskulen gjort. Skulen kjem til å bli eit flott nytt tilskot i sykkylvsskulen. Men alt som glimrar er ikkje gull… I Sykkylven kommune har vi som i fleire kommunar satsa på digitale læreverk, noko som ikkje har vore ein nemneverdig suksess, men har auka barn og unge si skjermtid. Forskinga er klar på at elevar lære best ved å bruke lærebøker, og at digitale læreverk bør vere eit ekstra hjelpemiddel, ikkje det einaste. Eg vil at vi skal øyremerke midlar i kommunen til nye oppdaterte læreverk for barne- og ungdomstrinnet. Dersom våre barn og unge trivst i skulen og har positive opplevingar av den, er det meir sannsynleg at dei kjem tilbake etter høgare utdanning.

Eg ønskjer å bidra til at den allsidige industrien i Sykkylven har dei beste forutsetningane for å lykkast, samtidig som vi legg til rette for nye næringar og etablerarar. Turisme har blitt peika på som ei av desse nye næringane, og den har visseleg store moglegheiter for å lykkast i Sykkylven med den vakre naturen vi har rundt oss. Men då må vi ikkje bygge ned naturen og dermed ete handa som kan gi oss føde seinare. Eg vil at vi no ser på hytteutbygginga på Fjellsætra og kva vi får ut av den som lokalsamfunn. Eg meiner at naturen rundt Fjellsætra har ein mykje større verdi for lokalsamfunnet vårt enn å bygge den ned med enda fleire hytter. Med god planlegging kan naturvern og næringsliv fungere saman og skape god vekst. Eit godt eksempel på dette er korleis ein ved å verne om naturen, som eksempelvis å opprette nasjonalparkar, skapar ei interesse for området som kan gi auka turisme. Eg vil i samarbeid med nærliggande kommunar jobbe for å sjå på moglegheitene for å skape ein nasjonalpark i Sunnmørsalpane.

Eg vil legge til rette for ein betre skule, eit sterkt og allsidig næringsliv, eit sterkare naturvern og eit levande lokalsamfunn.