Fagforbundet Møre og Romsdal mener at 8 mars er en nødvendig markering av at kvinnekampen fremdeles er aktuell, og nok en gang er det grunn til å minne om at kvinnedagen handler om kvinnesak og ikke misforstått likestillingspolitikk.

Når likestilling i stor grad brukes om forhold som likebehandling og diskriminering på annet grunnlag enn kjønn mister vi perspektivet, og det blir en usynliggjøring av hva kjønnslikestilling handler om.

La oss slå fast – det handler om kjønn, og det handler om likestilling mellom kvinner og menn, jenter og gutter.

Det er først og fremst et uttrykk for en polarisering av kjønnsdebatten, at likestillingsbegrepet brukes om det meste og at politikk og lovgivning er kjønnsnøytral.

Ingen tjener på at alt og ingenting får et likestillingsstempel, og at vikeplikten for likestilling opprettholdes.

Likestilling handler ikke om å dele eplet i like store biter, men å behandle ulikt for å oppnå likhet!

Likhet mellom kvinner og menn!

Det er ikke uten grunn at FNs kvinnekonvensjon er en del av Norges grunnlov, og har fortrinn foran annen lovgivning.

Det er ikke uten grunn at FNs bærekraftsmål 5 om likestilling handler om å:

  • Stoppe alle former for diskriminering av jenter og kvinner,

  • Stoppe tvangsekteskap og omskjæring

  • Verdsette ulønnet omsorgsarbeid og fremme delt ansvar hjemme

  • Sikre kvinner full deltakelse og like muligheter til ledende stillinger i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

  • Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive rettigheter.

  • Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til eierskap og kontroll over jord og annen form for eiendom

  • Styrke bruker av tilpasset teknologi for å styrke kvinner stilling

  • Vedta lovgivning som fremmer kjønnslikestilling

Og det er ikke uten grunn at likestillings- og diskrimineringsloven har som formål å bedre kvinners stilling i samfunnet og arbeidslivet. Det er fordi det er en kjønnsulikhet å rette. Vi ikke er i mål!

8. mars er en nødvendig markering av at kvinnekampen fremdeles er aktuell, og nok en gang er det grunn til å minne om at kvinnedagen handler om kvinnesak og ikke misforstått likestillingspolitikk.

Det er fordi vi er kvinner, vi diskrimineres og henger etter, om det er lønn, makt eller andre muligheter vi snakker om. Det er ikke fordi vi ikke er gode nok, ikke har god nok kompetanse eller gode nok evner.

Det handler fremdeles om kvinners kamp for rettigheter og muligheter.

SÅ STÅ PÅ KRAVA!

Gratulerer med dagen