Som venta fekk eg ikkje svar på spørsmåla mine i mitt førre innlegg, Frank Sve. Du berre tyt opp att og opp att om at Jan Ove Tryggestad og Sp har rasert kommuneøkonomien. Eg bad spesielt om at du fortalde, ved hjelp av fagfolk, at påstanden din var sann, og at du kunne fortelje litt om den økonomiske situasjonen i kommunen i di styringstid. Eg forstår godt at du ikkje vil skrive om det, for det er ikkje lysteleg lesnad. Når du ikkje vil skrive om det, skal eg gjere det.

Då du og Frp tok over styringa i kommunen, var gjelda 238 millionar kroner. Då du måtte gå av, var gjelda 825 millionar kroner, meir enn ei tredobling. Akkumulert underskot siste året var på 55 millionar kroner, og alle fond var tomme. Minst 20 millionar kroner rausa i sjøen bortanfor Pitings då du mot alle råd skulle byggje cruisekai der. Stranda var den kommunen i landet vårt som hadde størst gjeld, og vi hamna på Robek. Ja, det var snakk om at kommunen måtte kontrollerast endå meir og bli sett under statleg styring.

Dette var situasjonen då Sp og Jan Ove tok over styringa. I møte med statsforvaltaren i Molde fekk Jan Ove ei klar melding: Reis tilbake til Stranda og sel alt som kan seljast, og meir investering får de ikkje lov til. Alle dåverande partia i kommunen, minus Frp, vart då samde om å innføre eigedomsskatt for å redde kommunen. Frp, med Frank i spissen, som hadde køyrt kommunen på grunn, ville ikkje vere med på det.

Akkurat på denne tida hadde Stranda starte å renovere ungdomsskulen, og Jan Ove fekk klar melding om å stoppe arbeidet. Jan Ove sa frå om at dette fann han seg ikkje i, og arbeidet fekk halde fram slik at vi i dag har ein god og fin skule.

Vidare måtte det leggjast til rettes for meir bygging i Svemorka. Orkla ville gjennomføre ei storstilt utbygging der. Viss ikkje kommunen la forholda til rettes, ville ikkje firmaet gjennomføre planane. Jan Ove la fram saka for statsforvaltaren og hadde så mykje tiltru at kommunen fekk lov til å utføre arbeidet, og det sikra mange arbeidsplassar.

Situasjonen i dag er at Sp og Jan Ove, trass i fleire investeringar, har klart å redusere lånegjelda med 50 millionar kroner samstundes som vi har gjort investeringar i alle bygdelaga. Vi har også fond sjølv om dei ikkje er så store.

Framleis tyt du, Frank, om kor vanstelt kommunen har vore siste 12 åra, og det verkar som om Steinar Aanning meiner det same. De går begge hardt ut mot ordførar Tryggestad, ja, omtalar han på ein svært ufin og usann måte. Finst det ikkje empati i dykkar argumentasjon overfor ein politisk motstandar som verkeleg ha kjempa for kommunen i 12 år? Er de så maktsjuke at de brukar alle slags midlar for å vinne fram. Finst der ikkje samvit i dykk så de sjølve skjønar at nok er nok? Å prøve å skaffe seg politisk makt og posisjonar ved å sverte motstandarane så hjartelaust, er simpel framferd. Slik skal ein ikkje oppføre seg.

Eg vonar veljarane forstår kva Frp held på med. Radiokåsør Eskeland sa ein gong under eit ordskifte: «Herre, gjer mine motstandarar låttelege!» Og han la til: «Herren har bønhøyrt meg!»