Sp meiner det er svært viktig å oppretthalde eit aktivt landbruk i Sykkylven.

I partiprogrammet vårt har vi sett opp fleire ulike tiltak vi vil arbeide med dei neste 4 åra.

  • Styrke vern av dyrka og dyrkbar jord.

  • Fremje lokal vidareforedling av råvarene frå jord og skog.

  • Auke matproduksjon og sjølvforsyning basert på norske ressursar.

  • Stimulere til å oppretthalde antal aktive bønder gjennom rekrutteringstiltak spesielt retta inn mot generasjonsskifte.

  • Stimulere til at husdyr beiter i utmark for ivaretaking av kulturlandskapet og hindre at utmarka gror att.

  • Dyrka og dyrkbar jord skal ved nye reguleringsplanar framleis nyttast til landbruksføremål.

  • Oppretthalde landbrukskontor med spesialkunnskap innanfor landbruk/ skogbruk.

  • Støtte opp om drift og utvikling av landbruksnæringa gjennom bruk av næringsfond og andre støtteordningar.

  • Stimulere til oppretthalde drift av landbruket på dagens nivå og vedlikehald kulturlandskapet gjennom ulike tiltak knytt til vedteke landbruksplan.

Versjonen i landbruksplanen er at landbruket i Sykkylven skal vere ei levedyktig og framtidsretta næringsbasert med god dyrevelferd og lokal ressursutnytting og foredling.

Vi må legge til rette for eit aktivt landbruk i heile kommunen, som tek vare på produksjonsarealet. Areala må haldast i hevd både ut frå beredskapsomsyn og landskapsmessige omsyn.

Dei siste 20 åra har vist ein tydeleg nedgang i aktivt drive jordbruksareal i Sykkylven. Brakklegging av marginale areal, nedlegging av gardsbruk, strukturendringar i landbruket og omdisponering av landbruksareal til andre føremål er nokre av grunnane. Slik verdssituasjonen er i dag må vi leggje til rette for ei styrking av landbruket og vår eigen produksjon. Under korona såg ein også godt kor sårbare ein kan verte som nasjon. Naturkatastrofer, pandemiar og krig er ikkje noko ein kan forutsjå, men ein kan forberede seg. Når det då har vore ein reduksjon på antal landbruksføretak på heile 52% frå 2001 til 2021 må ein ta grep.

Jordvern er noko av det vi må vere tydelege på, slik som i vårt partiprogram. Færre aktive gardsbruk inneber at verdifulle jordbruksareal går ut av drift. Dyrka og dyrkbar jord er ein grunnleggande ressurs for å sikre ei trygg matforsyning.

Også å oppretthalde dagens nivå på husdyrproduksjon, særleg produksjon av mjølk, er avgjerande om vi framleis skal ha eit aktivt landbruk i Sykkylven. Ved å leggje til rette for ei betre rekruttering, særleg ved generasjonsskifte, vil vi i Sykkylven Sp bidra til ei god lokal mat/bygdenæring.

Miljø og klima vert også viktig i tida framover, og noko landbruket vil få utfordringar med å handtere åleine. Det er difor viktig at Sykkylven som kommune gjer gode grep for å bidra mot dette. Skogsforvaltning og uttak av hogstmoden skog vil også bli meir av i tida framover, vi må også leggje til rette for dette og for at nyplanting vert attraktivt.

Sykkylven Sp vil jobbe hardt for at vi skal ha eit aktivt landbruk i kommunen vår, både på eit kortsiktig og langsiktig perspektiv. Ei stemme på oss er difor ei stemme for eit aktivt landbruk.