Det er valgkamp og snart skal vi alle gå til urnene og gi vår stemme til det partiet og de kandidatene vi tror vil styre vår kommune på best mulig måte, og det snakkes mye om kvalitet. Det loves økt kvalitet i helsesektor, barnehage og skole. Bemanning i de samme områdene skal økes og det vil selvfølgelig øke kvaliteten. Men vil det det? Og har vi alle en lik forståelse for dette ‘kvalitetsbegrepet’?

La oss ta for oss barnehagen som er mitt eget fagområde. Hva er kvalitet i barnehagen? Dersom vi spør hva barnehageeiere legger i kvalitetsbegrepet, vil det mest trolig handle om drift av barnehagen og det vil mest sannsynlig handle om god økonomistyring. Lavt sykefravær av ansatte kan være en kvalitetsfaktor, eller nye, romslige lokaler. Foreldre derimot kan ha et annet fokus. For dem kan kvalitet handle om at barna deres får tilbud om et varmt måltid hver dag. God omsorg og at barna trives i barnehagen, vil være viktig for foreldre. Barna derimot, bryr seg kanskje ikke så mye om kosthold. For dem vil kvalitet handle om lek og lekemiljøet i barnehagen. Venner er viktig! Og barna må føle trygghet og ha en god tilknytning til minst en ansatt og helt flere.

Forskningsprosjektet «Gode barnehager for barn i Norge» (GoBaN) utført av forskere fra ulike universiteter i Norge (Kvalitet i barnehagen RAPPORT NR. 85, UNIVERSITETET I STAVANGER – NOVEMBER 2019 ) har forsket på temaet. Disse forskerne har undersøkt hva som kjennetegner barnehager av god kvalitet og studiets hovedfunn kan oppsummeres som følgende:

Gode barnehager kjennetegnes av høy kompetanse, profesjonell entusiasme, felles mål og retning for det pedagogiske arbeidet, en helhetlig tilnærming til barns omsorg, lek og læring, en vektlegging av å være ute, naturopplevelser, en klar ledelse av personalgrupper og barnegrupper, strukturering av hverdagen tilpasset barna, en organisering i mindre grupper for aktiviteter og lek, et personale som samarbeider godt både internt, med foreldre og med eksterne parter, samt fokus på barns perspektiver, barns medvirkning og trivsel.

Med andre ord – Kvalitet er ikke et ord eller begrep som vi bare kan slenge rundt oss med, men et begrep som krever nøye refleksjon og god kunnskap om barnehage, skole, helse og omsorg for å kunne ta de riktige grepene for å bedre kvalitet i kommunens helse – og omsorg sektor. Stem Arbeiderpartiet dersom dette er en sak som er viktig for deg. Godt valg!