Truleg kort prosess for Bertheussen-anke

Medan Oslo tingrett sette av ti veker då straffesaka mot Laila Anita Bertheussen skulle behandlast i fjor, reknar partane med å bruke éin dag på ankesaka.
innenriks

Borgarting lagmannsrett har sett av to dagar når ankebehandlinga av straffesaka mot Laila Anita Bertheussen startar torsdag. Forsvararen til Bertheussen, advokat John Christian Elden, og statsadvokat Frederik Ranke reknar likevel med at det vil halde med berre éin dag i retten.

– Påtalemakta vil bruke omtrent 40 minutt på dokumentasjon og så gå rett på avslutningsprosedyren, seier Ranke til NTB.

– Eg tippar vi er ferdige mellom klokka 13 og 14. Det skal berre haldast prosedyrar, seier Elden.

Sidan det er Bertheussen som har anka dommen, vil det vere Elden som held prosedyren sin først. Deretter vil aktoratet svare på det forsvararane hevdar i sin prosedyre.

Same påstand

Etter at Høgsterett i byrjinga av november forkasta anken frå Bertheussen, er det berre straffeutmålinga som skal behandlast i lagmannsretten. Det er ikkje lagt opp at det vil bli ført nokon vitne eller andre former for bevis for dommarane. Med bakgrunn i dommen frå tingretten og avgjerdene frå lagmannsretten og Høgsterett om å nekte full ankebehandling, skal Borgarting lagmannsrett ta stilling til om straffa mot henne er korrekt.

I tingretten vart Laila Anita Bertheussen dømd til eitt år og åtte månaders fengsel. Påstanden frå aktoratet var to års fengsel, og Ranke varslar at han på nytt vil leggje ned påstand om to års fengsel.

– Påstanden var to år, og vi har gitt beskjed om at vi vil halde oppe denne i ankesaka, seier Ranke til NTB.

Skadeverk og eldspåsetjing

Domstolen meinte det ikkje var tvil om at 56-åringen var skuldig i angrep på demokratiet ved at ho sjølv sende fleire trusselbrev og gjorde seg skuldig i hærverk på eigen bil og bustad. Sambuaren til Bertheussen, dåverande justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), måtte til slutt trekkje seg frå jobben då det vart kjent at Bertheussen var sikta for sjølv å stå bak dei mange episodane med skadeverk og eldspåsetjing ved bustaden til paret på Røa i Oslo.

Bakgrunnen for saka var at Bertheussen hausten 2019 kjende seg trua av at menneske bak framsyninga «Ways of seeing» på Black Box-teateret i Oslo hadde filma fasaden på huset i Vækerøveien. Ho skreiv eit lesarinnlegg i VG 1. desember der ho kritiserte teateret for ein «grov invasjon av hennes privatliv».

Den 6. desember starta politiet etterforsking etter at nokon hadde tagga ordet «rasisit» på husveggen, rissa eit hakekors inn i bilen og skrive «rasist» på han. Seinare i desember melde Bertheussen teateret for filminga av huset, men saka vart lagd bort.

Frå offer til mistenkt

Utover vinteren 2020 skjedde det fleire hendingar knytt til bilen og huset, og politiet etterforska hendingane med stort alvor. Wara var justisminister, og det vart etablert forsterka vakthald ved huset. Også Waras statsrådskollega, beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), og mannen hennar, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp), fekk truslar.

Den 14. mars meinte politiet det var grunn til å mistenkje Bertheussen for å ha tent på bilen sin, og to veker seinare fekk ho status som sikta i alle forholda som politiet etterforska. Same dagen gjekk Wara av som statsråd.

Nekta plent

Under rettssaka i Oslo tingrett nekta Bertheussen alle former for kjennskapar til det ho var tiltalt for. Etter fleire vekers rettsforhandlingar var Oslo tingrett likevel ikkje i tvil om at det var ein av dei som budde i huset, Bertheussen, som sjølv måtte vere gjerningspersonen bak dei mange hendingane.

– Ho var svært opprørt over teaterstykket. Retten legg til grunn at dette var motivet for at ho utførte denne handlinga, ho hadde både motiv og høve, står det om Bertheussen i dommen frå tingretten.

Sjølv om retten kutta fire månader i påstanden frå statsadvokat Ranke om to års fengsel, meinte likevel retten at fengsel utan vilkår ikkje var til å komme utanom.

– Truslane mot Wara var middelet for å nå målet om å ramme «Ways of Seeing», heiter det i dommen. Truslane mot Wara og ekteparet Tybring-Gjedde var utan tvil retta mot dei i kraft av virka deira som statsrådar og stortingsrepresentant, konkluderte retten.(©NPK)