Dei vil ha auka løyvingar til fylkesvegnettet og ferjedrift