Roger Hofseth. Du prøver, av en eller annen grunn, å svare arrogant og forvirrende på viktige spørsmål.

Den som skriver her er en sosialdemokrat. Jeg prøver å være opptatt av solidaritet og rettferdighet.

Og som jurist prøver jeg å være saklig og også opptatt av at loven skal være lik for alle.

Jeg har ingen egeninteresser i denne sak.

Jeg har hatt nærkontakt med denne vakre Storfjorden i hele mitt liv og synes derfor det er trist at denne skjønnhet ødelegges.

Du har store egeninteresser i denne sak. Du mener vel at jeg ikke skal "komme her og komme her".

Og tro jeg er noe. Javel.

Stranda kommune har små økonomiske interesser i din virksomhet. All fisken du henter gratis fra vår eiendom selger du til høy pris til et annet sted og til andre land.

Ordføren lovet skriftlig å lage en økonomisk oversikt/regnskap over den økonomiske virkning av

oppdrettsvirksomheten her i kommunen innen 1.3.22. Den foreligger fortsatt ikke !

Som milliardær har du råd til å kjøpe deg de beste fagfolk som har som mål å verne om dine økonomiske interesser. Den offentlig administrasjon har ikke de samme faglige muskler og taper.

Som milliardær har du også råd til å skape takknemelighetsgjeld hos de som styrer.

Grunnen til dette åpne brev til deg her er en melding til deg om at jeg og vi de andre nå avslutter debatten her i Nyss.

Saken oversendes til den administrative og politiske ledelse i Stranda kommune.

Alle de andre som skrev under de siste innlegg her i Nyss er enig at jeg alene skriver dette "testamentet".

Og med et innhold som de alle tiltrer.

Det som kan konkluderes etter disse runder her i Nyss er følgende enighet jfr dine uttalelser og taushet:

Forurensing

1. Du erkjenner at Miljødirektoratet har fastslått at oppdrettsnæringen står for den største menneskeskapte forurensing av organisk kloakk. Bare fra dine anlegg her i Stranda tilsvarer det urenset kloakk fra ca 60 000 innbyggere.

2. Du er enig i at det er lite tillitvekkende at det firmaet som undersøker forurensingsfaren,nemlig Åkerblå,eies av laksenæringen. Åkerblå har fastsatt at denne forurensningen ikke er i strid med forurensningsloven.

3. Du vet at lus på oppdrettsfisken og rømming fra oppdrettsnæringen er hovedårsaken til at Storfjorden er i rød sone. Det betyr at produksjonen her i fjorden skal reduseres.

4. Du vet at fagmyndighetene har rødlistet villaksen hovedsakelig grunnet forurensning fra oppdrettsnæringen.

5. Du vet at denne smittefaren; lus og rømming; er begrunnelsen for Mattilsynets retningslinjer om at avstanden fra merder til munning av lakseelv skal være minst 2.5. km.

Avstanden fra ditt anlegg under Skafjellet til Strandaelva er 1.5 km!

Du mener dette er Mattilsynets ansvar å påse.

6. Du er enig i at villaksen og sjøørreten her er borte nå hovedsakelig pga oppdrett i Storfjorden i over 50 år.

Yrkesfiskerne og fritidsfiskerne er taperne.

7. Du kan være enig i at oppdrettsanlegget rett utenfor Stranda sentrum er visuelt forurensende.

Økonomi

Vi er begge enige om at all matproduksjon kan være forurensende. Vi er også enige om at det er svært viktig med et aktivt

næringsliv som skaper arbeidsplasser og dermed bosetting. Men:

1. Vi er enige om at din virksomhet her i Stranda kun gir arbeide, bosetting og dermed skatteinntekter fra kun ca 5 personer.

Din bedrift og du, som gjør deg til milliardær, skatter til Ålesund kommune.

2. Stranda kommune som gir deg gratis sjøgrunn, får minimalt med inntekter. Havbruksfondet gir til Stranda kommune kun ca 2 millioner kroner i 2023.

Dennne din private rikdom i kontrast til den offentlige fattigdom her på Stranda som ikke har råd til å plante blomster.

Saksbehandlingsfeil/rasfare

1: Du er enig i at det skapte navneforvirring for folk med din søknad navngitt Urdaneset, offentlig utlysing navngitt Urdaneset, men bygging på den andre godkjente lokaliteten, jfr arealplanen; under Skafjellet.

2. Du er enig i at fylkeskommunen satte som vilkår for sin godkjennelse at foringsflåten måtte flyttes mot syd og forsterkning av taket på denne. Dette p.g.a. dokumentert stor rasfare fra Skafjellet.

Du har fortsatt ikke gjort noe av dette snart ett år etter avtalen !

Disse grove saksbehandlingsfeilene jfr forvaltningsloven bør Sivilombudet (tidl. Sivilombudsmannen) ta stilling til.

Videre må det vurderes en rettslig behandling av hele denne saken.

Avtale om flytting

1. Vi er enige om at du har inngått en avtale om flytting av ditt industrianlegg under Skafjellet til Urdaneset dersom det er hensiktsmessig og mulig. Dette har vi skriftlig.

Vi er enige om at det er hensiktsmessig. Men vi er uenige om det er mulig.

2. Du fastholder at alle tillatelser er gitt. Dette vet du, eller i verste fall burde vite, er fullstendig feil. Denne saken ligger nå i Fiskeridirektoratet til behandling. Der er derfor riktig slik ordføreren har uttalt: du driver nå din virksomhet under Skafjellet alene på eget ansvar og risiko.

Dog er det mer bekymringsfullt at du tilsynelatende er helt trygg på at Fiskeridirektoratet avgjør denne saken i din favør. Den sterke og rike lakselobbyen gjør som vanlig en god jobb.

3. Som tidligere anført har ingen søkt om oppdrett på lokaliteten NFFF- 0 Urdaneset jfr arealplan Stranda kommune. En annen søknad i området/ Fjord kommune ble avslått bl.a. fordi Fjord kommune ikke hadde noen arealplan.

Fylkeskommunen godkjenner selvsagt ingen arealplan fra Fjord  kommune med akvalokalitet nærmere enn 2 km fra godkjent lokalitet jfr arealplanen for Stranda kommune.

Derfor må du forholde deg til inngått avtale og straks søke om flytting av lokaliteten fra Skafjellet til Urdaneset.

Dette brev sendes med gjenpart til Fiskeridirektoratet som nå behandler denne sak.