Du meiner at eg ikkje følgjer med på politikken her i bygda. Eg er no rimeleg godt oppdatert på politikken sjølv om eg ikkje set på innsida av kommunehuset slik som du, og eg kjem nok heller ikkje til å kome dit heller.

Men politikken til Frp heng bare ikkje saman når ein skal rekne pluss og minus. Du skriv at du som Frp ikkje vil at god helse og eldreomsorg skal gå på kvar einskild kommune sin økonomi men at staten skal finansiere det. I same slengen meiner du at staten også burde finansiere skule og oppvekst også fordi det blir for dumt at ein skule i ein kommune med dårleg økonomi skal ha dårlegare vilkår en skular i kommunar med god økonomi! Eller at helsetilbodet burde vore privatisert slik at kommunen slepp alle utgifter.

Ja det er kjekt å kunne stryke alle utgiftsposter på eit kommunebudsjett. Samtidig skal Frp ha skattelette, reduserte drivstoffprisar, maxpris på 50 øre kw på straum, halvere matmomsen. Fjerne lakseskatten, eigedomsskatten og andre avgifter. Du meiner at staten skal drifte alt men ikkje ta inn skatt til å drifte alle luftslotta. Det heng berre ikkje saman. Det er ikkje mogleg å gjennomføre rett og slett, og det må du også klare å forstå.

Eg har ikkje misforstått at du ønsker å få statleg støtte og tviler på at andre i kommunestyret har misforstått det. Men du er blitt nedstemt i 8 år og då er det vel ein grunn til det? Eller?

Når eg først er på tråden kan du vel også svare på Frp sin landbrukspolitikk generelt men også spesielt her i bygda? I programmet står det at Frp ønskjer at gardbrukarar i større grad skal få disponere og råde over eigne areal og sine ressursar. Det kan vere til matproduksjon eller frå deling av tomteareal. Vil Frp legge ned all matproduksjon her i bygda og la grunneigarane selje jorda si til tomter?

Då kan vi som er bønder bare legge ned drifta og putte pengane i lomma, kjøpe billig importerte varer, for noko matproduksjon i Norge kan du berre gløyme. Når all dyrka mark berre skal nedbyggast så er det ikkje mogleg å lage mat. Jau forresten, vi kan ete fisk, fordi laksebaronane skal sleppe skatt så dei kan ta over fjordane våre og utvide stort. Vi må ha eit kraftig jordvern her i bygda og elles i landet.

Vi ser utfordringar med tørke og flaum som gjer at det er vanskeleg å produsere mat her i Norge og sørover i Europa. Når i tillegg Russland ikkje får eksportere korn og Ukraina som er den største eksportøren av matkorn heller ikkje når ut til dei som trenger det, ja da må Norge klare å produsere sin eigen mat. Då kan ikkje vi ha eit H og Frp som vil ta dyrka mark eller dyrkbar mark til ufornuftig bruk av slike areal. Folk må innsjå at matsikkerheit er ikkje lenger ein sjølvfølgje her i landet.

I 1984 var her 55 gardbrukarar i bygda som leverte mjølk, i dag er det 14 igjen. Om nokre år er det heilt sikkert enda færre. Dei siste 10 åra er det nedlagt 1 gardsbruk kvar einaste dag. Nesten 400 for året. Kva skjer viss fråfallet av matprodusentar ikkje snart stopper opp? Skal vi kjøpe kjøtt importert frå Namibia? Kva vil Frp gjere for å behalde dei få bøndene som fortsatt er igjen her i bygda?