I Nyss den 18.03 fremsetter Tor Waaler en rekke gale påstander om Hofseth Aquas aktivitet i Stranda kommune. Blant annet skriver han at Stranda kommune vil få utbetalt ca. 3 millioner kroner fra Havbruksfondet i 2022. Tallene for utbetalinger i inneværende år er ikke beregnet enda, men til sammenlikning fikk Stranda kommune utbetalt over 7.876.269 kroner fra Havbruksfondet i 2021. Altså betydelig mer enn hva Waaler har regnet seg frem til.

Videre skriver Waaler at Hofseth Aqua har japanske deleiere. Det stemmer at våre gode samarbeidspartnere i Yokohama Reito var deleiere i selskapet frem til 30. september 2021, fra 1. oktober i fjor eier japanerne 14%. Resten av Hofseth International er eid lokalt.

Når det gjelder antall ansatte hevder Tor Waaler at Hofseth Aqua kun har fem ansatte i Stranda kommune. Det stemmer ikke. Vi har pr. dags dato tre anlegg i kommunen, hvor hvert er bemannet med to til tre personer pr skift. Videre har vi et eget kontor på Stranda hvor 10 personer er ansatt. Dermed er omtrent 25 - 28 ansatte til enhver tid direkte tilknyttet Hofseth Aquas avdelinger i Stranda kommune. Utover dette skaper selskapets aktiviteter i Storfjorden store ringvirkninger hos underleverandører gjennom kjøp av varer og tjenester, også i Stranda kommune.

Waaler viser til oppdrett av 6 millioner ørret ved Hofseth Aquas sjøanlegg i Stranda, hvor dette tallet er hentet fra er ukjent for oss, og det stemmer ikke. Det står i overkant av 2 mill regnbueørret og laks ved våre anlegg i Stranda kommune.

Våre sjøanlegg og settefiskanlegg i Storfjorden har gyldige tillatelser fra Statsforvalter i Møre og Romsdal, er underlagt strenge krav til utslipp og overvåkning av miljøet i fjorden, og spesielt på havbunnen under anleggene og ved utslippspunkt. Dersom vi ikke overholder kravene, vil vi umiddelbart få redusert vår tillatte lokalitets biomasser og bli pålagt utvidet brakklegging.

Alle våre lokaliteter er ellers sertifisert etter standardene, ASC - Aquaculture Stewardship Council, Global G.A.P. og Debio. Dette er de strengeste standardene som gjelder for oppdrett i sjø.

Når det gjelder livet i Storfjorden deler vi Waalers engasjement. Derfor har vi søkt om flere forsknings- og utviklingskonsesjoner med mål om å teste ut lukket oppdrettsteknologi i stor skala i Storfjorden. Vår ambisjon er å bli verdensledende når det gjelder å utvikle og ta i bruk lukket teknologi. Det vil bidra til en bærekraftig driftsmodell i havbruksnæringen også nasjonalt, og øke produksjonen av norsk laks betydelig. Dessuten vil det gi milliardinvesteringer og enda flere arbeidsplasser i Stranda kommune.

Waaler, sett deg rett vei i sadelen!