Konsekvensane av 12 år med vanstyre, er brutale.

Ca 160 mill kr i eigedomsskatt, titals på titals i Acuafond, tidenes rammeoverføringar og historisk lav rente, kassa i Stranda kommune er likevel raka tom.

Når fleirtalet med Sp, Høgre og co har tømt kassa i Stranda kommune, og truar med å nærmast legge ned eldreomsorga i kommunen, er absolutt alle forslag nødvendige.

Det er absolutt ingen i Stranda kommune som «ikkje er ønska» men alle muligheiter må være opne i ein slik prosess.

SP og fleirtalet legg igjen opp til å tømme siste rest av kommunekassa i budsjettet for 2023, absolutt alle ekstramidler for salget av E- verket blir lagt inn, 21 mill kr + ekstramidler for å dekke inn eit forventa meirforbruk i drifta på 26 mill kr i 2023.

Men, omstilling til ei bærekraftig drift blir ikkje levna ein tanke. Her fortsetter ein driftsnivået som før, rett utfor stupet!

Når alle midlar i kassa til Stranda kommune er tømt, korleis skal ein då kunne bygge ny sjukeheim til dei eldre på Stranda?

215 mill kr i investeringar sidan 2018 kostar, då blir brannbilgarasje osv til 70-80 mill kr i Geiranger og fylkeskommunal ferjekai på Hellesylt rimeleg meiningslaust i dette bildet.

I økonomiplanen framover er det mange titals mill kr i underdekningen som ikkje er dekt inn.

Drifta i kommunen er overhode ikkje bærekraftig og må kuttast kraftig ned.

Vi har peika på mange ulike alternativ som må utgreiast, der kommunestruktur er eit av tiltaka som vi har bedt om må utgreiast skikkeleg.

Kommunen var langt framme i prosessen med kommunestruktur og samanslåing med anten Sykkylven eller Fjord for 2-3 år sidan.

Denne prosessen ville gjeve Stranda kommune mellom 25-40 mill kr årleg i positiv effekt, men dette stoppa ordføraren galant.

No ser vi resultatet, kommunen er i økonomisk ruin, og konsekvensane blir brutale.

No må faktisk alle idear og forslag vurderast, men er ikkje dermed slik at dette verken er vedteke eller bestemt.

Så er nok prosessen som kommunen må inn i svært mottakelige for gode forslag, har Helset eit anna godt forslag til å kutte i drifta med 40-50 mill kr dei neste fire åra?