«Som fagdisiplin er økonomi, også kalla samfunnsøkonomi eller sosialøkonomi, læra om korleis knappe ressursar og verdiar fordelast mellom menneske, hushald og bedrifter i et samfunn, samt korleis de same aktørane skaper verdiar gjennom effektiv bruk av knappe ressursar.»

Sitatet bør Lystad ha i mente fleire år framover.

Dette saman med sin overoptimistiske og urealistiske verkelegheitsoppfatning av Stranda sin tilstand og økonomi.

Stranda kommune sitt snevre økonomiske handlingsrom er skapt av for høge driftsutgifter.

Dette med eit meirforbruk større enn bæreevna til kommunen, kvar dag, kvar månad over fleire år.

Dette er konsekvensen av ein villet politikk med Senterpartiet (Lystad) og Stranda Høgre som fleirtalsstyre.

Skulle desse to partia få fleirtal etter komande kommuneval, veit vi dermed av erfaring og no fasiten til Lystad, kva Strandafolket har i vente.