Ordførarens påstand om at det ikkje er planar om å kutte plassar på BUAS for å få økonomien i hamn, er ikkje korrekt. Dei tilsette har fått e-post frå administrasjonen om at det er bestemt å redusere med fire institusjonsplassar på sone 2 frå 1. mars 2023. Grunngjevinga for desse nedskjeringane er ordføraren og posisjonen sitt budsjettvedtak for 2023. I dette vedtaket låg det inne at helse må spare 2,5 millionar kroner. Dette, ordførar, er ein realitet som ikkje kan benektast.

Påstanden om at Arbeidarpartiet kjem med falske påstandar for å fremje eigen politikk er misvisande. Det å informere om ei avgjerd om nedskjeringar på BUAS er ikkje ein politisk strategi, men ei faktabasert opplysing som dei tilsette på BUAS har teke imot.

Arbeidarpartiet nektar å vere med på å stenge fleire rom på BUAS. Ordføraren sitt argument om at posisjonens vedtekne budsjett ikkje inneheld nedskjeringar på BUAS, er irrelevant og misvisande når det allereie er bestemt at det skal kuttast fire institusjonsplassar på sone 2 frå 1. mars 2023 nettopp med grunnlag i budsjettvedtaket for 2023.

Ordføraren nemner òg behovet for å finne smartare måtar å drive og organisere kommunen på, og å styrke tilbodet om heimetenester og rehabilitering. Dette er viktige tiltak som vil bidra til å møte utfordringane i framtida. Men å kutte institusjonsplassar på BUAS er ikkje ein måte å løyse desse utfordringane på.

Til slutt argumenterer ordføraren mot forslaget om å auke skatteanslaget på 4,5 millionar kroner. Men det å kutte plassar på BUAS vil ha store negative konsekvensar for innbyggjarane og deira pårørande, og kan òg påverke kvaliteten på tenestene som blir tilbodne. Det er viktig å finna balansen mellom å møte utfordringane og samtidig vareta velferda til innbyggjarane. At ein ikkje boltar igjen dørene betyr ikkje at romma ikkje er stengt. Bemanninga er tatt vekk ved at dei som har sagt opp ikkje blir erstatta, og romma skal stå tomme. Det er vel definisjonen av å stenge rom?