I Nyss kunne ein nyleg lese eit innlegg frå ein lesar som etterlyste engasjement frå sykkylvspolitikarane. Lesaren peikte på at ein knapt kan opne ei utgåve av Nyss utan at ein finn minst ei forfriskande meiningsutveksling frå Stranda-politikarane, medan Sykkylven-politikarane held seg heilt i ro. Lesaren ønskte at dei også ville kome fram med meiningane sine om det som skjer i det politiske livet i Sykkylven og i lokalsamfunnet elles.

Ordførar i Sykkylven, Odd Jostein Drotninghaug, svarte lesaren, og peikte på mykje av det positive som har skjedd i kommunen, og at det vert oppdatert om kva som skjer i ulike fora. Men slik eg tolkar det lesaren uttalar, så er det ikkje å få vite meir om sjølve sakene han etterspør, men engasjement rundt dei, og politikarane og partia sine meiningar. Send oss gjerne lesarinnlegg!

Ordføraren skriv også at han sakna Nyss på eit formannskapsmøte i november, og at dette sikkert var ein glipp. Det var det ikkje, det var ei vurdering gjort ut ifrå redaksjonelle og ressursmessige omsyn. Ordføraren skildrar mange saker der, i tillegg til det som handla om budsjett, både at politikarane ikkje ville auke eigedomsskatten, gjennomgang av kommunale bygg og kva tankar kommunedirektøren har for framtidig bruk av desse. Alt dette blei også tatt opp i kommunestyret, og det har fått raus spalteplass i Nyss.

Det hadde sjølvsagt vore interessant å følgje mange saker både i råd- og utvalsmøte, formannskap og kommunestyre, men som hovudregel så møter vi i kommunestyremøta. Dette set vi av minst sju timar til på kveldstid kvar gong, både i Stranda og Sykkylven. For nokon er dette for lite, og for andre, som kanskje heller hadde ønskt at vi brukte ressursane våre på til dømes kultur- eller sportsarrangement, kan det vere for mykje tid som går til politikk. Vi prøver å få med oss hovudlinene i det meste som skjer i kommunane våre, og er spesielt opptekne av å oppdatere lesarane våre på kva viktige vedtak som vert gjort som vil påverke dei. Så er vi sjølvsagt glade for tips, og der skal Drotninghaug få skryt for god innsats.

Med ønskje om julefred og eit debattrikt, godt nytt år.